외국어 숙어집 전문가인 번역가들의 봉사한국의-아르메니아어 외국어 숙어집

Как выбрать бюро переводов?
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 Flarus 번역 회사 전문가들로 만들었습니다. 본국의 번역가하고 편집자들이 참가했씁니다. 우리는 모든 생활에 나타날 수 있는 경우에 사용할 수 있는 사전을 만들 목적이 없었습니다. 가장 필요한 단어만 있고 번역하고 녹음을 포함합니다.

페이지 인쇄
페이지 인쇄


한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 대화 հարցազրույց
나 / 당신 I / դուք
네 / 아니오 Այո / Ոչ
좋아요 / 나빠요 Լավ / վատ
안녕하세요 / 안녕히 계세요 - тому, кто остаётся (안녕히 가세요 - тому, кто уходит) Hello / Goodbye
안녕하세요 / 안녕히 주무세요 Բարի լույս / Բարի գիշեր
감사합니다 / 좀 Շնորհակալություն ձեզ / խնդրում
죄송합니다 Ներեցեք համար (բեռնաթափման)
이름이 무엇입니까? Ինչ է ձեր անունը?
좀 가는 것을 허락하십시오 Թույլ տվեք անցնել
이야기하십시오 արագ
좀 도와 주세요 Օգնություն, խնդրում ենք
이것을 써 주십시오 Գրեք այն
다시 한 번 하십시오 կրկնել
못 이해합니다 Ես չեմ հասկանում, թե
영어를 할 수 있습니까? Դուք ասում եք, անգլերենով:
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 수자 գործիչներ
하나 / 둘 / 셋 մեկ / երկու / երեք
넷 / 다섯 / 여섯 Չորս / հինգ / վեց
일곱 / 여덟 / 아홈 յոթ / ութ / ինը
열 / 백 / 천 տասը / մեկ հարյուր / հազար
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 날짜 ամսաթիվ
տարի
օր
휴일 արտադրանք
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 주 շաբաթ
월요일 երկուշաբթի
화요일 երեքշաբթի
수요일 չորեքշաբթի
목요일 հինգշաբթի
금요일 ուրբաթ
토요일 շաբաթ
일요일 կիրակի
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 월 ամիս
일월 հունվար
이월 փետրվար
삼월 մարտ
사월 ապրիլ
오월 մայիս
유월 հունիսի
칠월 հուլիսի
팔월 օգոստոս
구월 սեպտեմբեր
시월 հոկտեմբեր
십일월 նոյեմբեր
십이월 դեկտեմբեր
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 호텔 հյուրանոց
թիվ
սենյակ
살기 հարմարեցում
밤 (호텔에서) Գիշերային (նստավայրում)
օր
방을 예약했습니다 Ես հրամայել սենյակ
춥습니다 / 덥습니다 Սառը / տաք
열쇠 (호텔 방의) Առանցքային (- ից սենյակներում հյուրանոցու
아이 երեխա
오른 사람 չափահաս
여권 անձնագիր
방해하지 마십시오 Չեն խանգարի
… 나를 깨우십시오 Wake ինձ, ...
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 자동차 ավտոմեքենա
도로 ճանապարհ
돌리는 곳 աղավաղում
사거리 հատում
멈춤 կանգ առնել
우회 շեղում
통행 금지 ճանապարհային մինչեւ
주차장 կայանում
주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진 Լցնում / Լրացրեք լիարժեք տանկի / Բենզին
벌금 / 서류 Fine / փաստաթղթերը
저동차 고용 Rental / Ավտոմեքենաների վարձույթ
자동차는 고장났습니다 Իմ մեքենան կոտրել ներքեւ
자동차 서비스 센터 ավտոմեքենա
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 길 안내판 ցուցիչների
주의 Զգուշացեք
입구 / 출구 Մուտք / Արդյունք
왼쪽 / 오른쪽 Ձախ եզրի / Right
열려 있습니다 / 닫아 있습니다 Փակ / Բացել
차지 / 자유 Busy / Հասանելի
금지 / 허락 Արգելվում / Թույլատրված
시작 / 끝 Սկիզբ / End
끌다 / 밀다 Քաշեք / Push
여기 / 거기 Այստեղ / Այնտեղ
금연 ծխելը արգելվում է
위험합니다 վտանգավորության
조심하십시오 ուշադիր
휴식 կոտրել
통행 անցում
정보 Տեղեկատվություն
화장실 WC
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 수송 տրանսպորտային
...은/는 어디입닏까? Որտեղ է ...
도시 քաղաք
거리 փողոց
տուն
계산대 Դրամարկղ
տոմս
도시 지도 քաղաքի քարտեզը
택시를 타고 싶습니다 Ես կցանկանայի տաքսի կանչել
버스 ավտոբուս
종류장 կանգ առնել
비행장 / 비행기 / 비행 Airport / Aircraft / Flight
휴대품 բագաժ
기차 գնացք
방향 ուղղություն
출발 / 도착 Մեկնում / Ժամանում
동 / 서 / 북 / 남 արեւելք / West / հյուսիս / հարավ
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 서비스 ծառայություններ
여권 검사 기관 անձնագրերի ստուգում
세관 사무소 Մաքսազերծված է
서류를 잃어버렸습니다 Ես կորցրել փաստաթղթերը
병원 / 약국 / 의사 Հիվանդանոցային / Դեղագործություն / Բժիշկ
구급차 շտապ օգնություն
소방관 կրակ
경찰 ոստիկանություն
우체국 փոստ
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 레스토랑 / 커피숍 / 술집 Ռեստորան / Սրճարան / Բար
사환 մատուցող
자리를 예약하고 싶습니다 Ես ուզում եմ Գիրք սեղան
메뉴 / 아이 메뉴 Մենյու / Մանկական մենյու
차갑습니다 / 뜨겁습니다 / 뜨겁게 하다 Սառը / տաք / Warm
맛있게 드십시오 Bon appetit!
A ապակի / բաժակ
병 / 술잔 Շշի / Glass
없이 / 있어 հետ / առանց (մի բան)
ջուր
양주 / 맥주 Գինի / Գարեջուր
커피 / 우유 / 차 Սուրճ / Milk / Tea
주스 հյութ
հաց
스프 ապուր
치즈 պանիր
죽 / 팬케이크 Շիլա / Բլիթներ
설탕 / 소금 / 고추 Շաքարավազ / Աղ / Pepper
고기 / 생성 / 새고기 Միս / Fish / Bird
양고기 / 소고기 / 돼지고기 Lamb / Տավարի / Pork
닭고기 հավ
긇인 / 튀긴 / 굽은 Եփած / տապակած / գրիլ
맵습니다 սուր
디저트 / 과일 Աղանդեր / Fruit
사과 խնձոր
포도 խաղող
바나나 բանան
살구 / 복숭아 Ծիրանի / Peach
오랜지 / 레몬 Orange / Կիտրոն
딸기 ելակ
석류 նուռ
야채 / 샐러드 Բանջարեղեն / Salad
감자 կարտոֆիլ
양파 աղեղ
고추 պղպեղ
բրինձ
마늘 սխտոր
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 지불 / 돈 Cash / Money
좀 계산서를 주세요 Bill, խնդրում ենք
գին
카드로 지불하고 싶습니다 Ես ուզում եմ վճարել կրեդիտ քարտով
거스름돈 / 거스름 없이 / 상금 Առաքում / Առանց ավանդային / Tips
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 가게 / 제품 Խանութ / Ապրանքներ
이것은 무엇입니까? Ինչ է դա:
...를/을 보여 주십시오 Ցույց են տալիս, ...
…은/는 얼마입니까? Որքան է ...
킬로 կիլոգրամ
큽니다 / 작습니다 մեծ / փոքր
리터 L
미터 մետր
쌉니다 էժան
비쌉니다 թանկ
할인 զեղչել
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 색깔 գույն
맑은 / 어두운 Light / Dark
하얀 / 검은 Սպիտակ / Black
회색 գորշ
붉은 կարմիր
푸른 կապույտ
푸른 կապույտ
노란 դեղին գույն
초록색 կանաչ
갈색 դարչնագույն
주황색 նարնջի
보라색 կարմրել
한국의-아르메니아어 외국어 숙어집 - 병 հիվանդություն
...이/가 아픕니다 Այն ցավում ...
머리 / 목 / 배 / 이 ղեկավարը / կոկորդի / ստամոքսի / ատամի
발 / 손 / 등 ոտքը / ARM / ետ
열이 났습니다 Ես դողէրոցք
의사를 부르싶시오 Կարող եք բժիշկ կանչել:


 • 한국의-러시아의 외국어 숙어집
 • 한국의-불가리아 사람 외국어 숙어집
 • 한국의-스페인의 외국어 숙어집
 • 한국의-덴마크의 외국어 숙어집
 • 한국의-영어 외국어 숙어집
 • 한국의-이탈리아의 외국어 숙어집
 • 한국의-카자흐어 외국어 숙어집
 • 한국의-리투아니아의 외국어 숙어집
 • 한국의-독일의 외국어 숙어집
 • 한국의-노르웨이의 외국어 숙어집
 • 한국의-폴란드의 외국어 숙어집
 • 한국의-포르투갈어 외국어 숙어집
 • 한국의-핀란드의 외국어 숙어집
 • 한국의-프랑스의 외국어 숙어집
 • 한국의-체코의 외국어 숙어집
 • 한국의-벨라루스어 외국어 숙어집
 • 한국의-그리스의 외국어 숙어집
 • 한국의-그루지야의 외국어 숙어집
 • 한국의-일본어 외국어 숙어집
 • 한국의-루마니아어 외국어 숙어집
 • 한국의-세르비아의 외국어 숙어집
 • 한국의-터키의 외국어 숙어집
 • 한국의-우크라이나의 외국어 숙어집
 • 한국의-힌디 어 외국어 숙어집
 • 한국의-베트남의 외국어 숙어집
 • 한국의-헝가리의 외국어 숙어집
 • 한국의-아라비아 말 외국어 숙어집
 • 한국의-네덜란드 외국어 숙어집
 • 한국의-중국의 외국어 숙어집
 • 한국의-아프리카 어 외국어 숙어집
 • 한국의-스웨덴의 외국어 숙어집
 • 한국의-몽고의 외국어 숙어집
 • 한국의-히브리어 외국어 숙어집
 • 한국의-페르시아어 외국어 숙어집
 • 한국의-키르기스어 외국어 숙어집
 • 한국의-타지크어 외국어 숙어집
 • 한국의-투르크멘어 외국어 숙어집
 • 한국의-우즈베크어 외국어 숙어집
 • 한국의-슬로베니아 외국어 숙어집
 • 한국의-아르메니아어 외국어 숙어집
 • 한국의-슬로바키아어 외국어 숙어집
 • 한국의-아제르바이잔어 외국어 숙어집
 • 한국의-인도네시아의 외국어 숙어집
 • 한국의-크로아티아의 외국어 숙어집
 • 한국의- 외국어 숙어집

 • 아르메니아어-러시아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-불가리아 사람 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-스페인의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-덴마크의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-영어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-이탈리아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-카자흐어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-리투아니아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-독일의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-노르웨이의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-폴란드의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-포르투갈어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-핀란드의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-프랑스의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-체코의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-벨라루스어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-그리스의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-그루지야의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-한국의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-일본어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-루마니아어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-세르비아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-터키의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-우크라이나의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-힌디 어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-베트남의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-헝가리의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-아라비아 말 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-네덜란드 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-중국의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-아프리카 어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-스웨덴의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-몽고의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-히브리어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-페르시아어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-키르기스어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-타지크어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-투르크멘어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-우즈베크어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-슬로베니아 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-슬로바키아어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-아제르바이잔어 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-인도네시아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어-크로아티아의 외국어 숙어집
 • 아르메니아어- 외국어 숙어집

 • "한국의-아르메니아어 외국어 숙어집" - 당신의 편하고 실용한 이야기 도우미입니다.