عبارات خدمات مترجمانعبارات در یک صفحه

[سرب] توسط شرکت ترجمه Flarus تنظیم شده است. این پروژه شامل ویراستاران و مترجمان زبان مادری می باشد. ما نه به قصد ایجاد یک عبارات کامل برای همه موارد امکان پذیر است. این شامل تنها بیان ضروری ترین ترجمه و رونویسی.

نه بیشتر از 3 ثانیه!

آهنگسازی عبارات ما یک قاعده ساده هدایت می شدند - برای پیدا کردن عبارت سمت راست باید بیش از 3 ثانیه را ندارد. سردبیران ما برای یک مصالحه است. پس از همه، اگر به مقدار زیادی از عبارات در عبارات، جستجو برای بیان حق است به تاخیر افتاد و آن را دشوار می شود برای حفظ یک مکالمه، اگر کوچک، سپس یک عبارت مناسب را نمی توان یافت. به عنوان یک نتیجه، ما صحبت از 200 از عبارات رایج در تمام زبان های کامپایل شده.

برای چاپ یک کتاب عبارت، انتخاب جهت ترجمه:

"عبارات در یک صفحه" - آیا هر دو ابزار جمع و جور، مناسب و عملی برای برقراری ارتباط.