китоби му{овараТоxикb- китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb- китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb- китоби му{овара - Гуфтугe հարցազրույց
Ман/Шумо I / դուք
[а/Не Այո / Ոչ
Хуб/Бад Լավ / վատ
Салом/То боздид Hello / Goodbye
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Բարի լույս / Բարի գիշեր
Ташаккур/Саломат бошb Շնորհակալություն ձեզ / խնդրում
Бубахшед(ваrти муроxиат) Ներեցեք համար (բեռնաթափման)
Номи шумо чист? Ինչ է ձեր անունը?
Иxозат ди{ед, гузарам Թույլ տվեք անցնել
Бигeед արագ
Лутфан, кeмак намоед Օգնություն, խնդրում ենք
Инро бинависед Գրեք այն
Такрор намоед կրկնել
Ман намефа{мам Ես չեմ հասկանում, թե
Шумо бо англисb {арф мезанед? Դուք ասում եք, անգլերենով:
Тоxикb- китоби му{овара - Раrам{о գործիչներ
як/ду/се մեկ / երկու / երեք
чор/панx/шаш Չորս / հինգ / վեց
{афт/{ашт/ну{ յոթ / ութ / ինը
да{ / сад / {азор տասը / մեկ հարյուր / հազար
Тоxикb- китоби му{овара - сана ամսաթիվ
сол տարի
руз օր
истиро{ат արտադրանք
Тоxикb- китоби му{овара - {афта շաբաթ
душанбе երկուշաբթի
сешанбе երեքշաբթի
чоршанбе չորեքշաբթի
панxшанбе հինգշաբթի
xумъа ուրբաթ
шанбе շաբաթ
якшанбе կիրակի
Тоxикb- китоби му{овара - Мо{ ամիս
январ հունվար
феврал փետրվար
март մարտ
апрел ապրիլ
май մայիս
июн հունիսի
июл հուլիսի
август օգոստոս
сентябр սեպտեմբեր
октябр հոկտեմբեր
ноябр նոյեմբեր
декабр դեկտեմբեր
Тоxикb- китоби му{овара - Ме{монхона հյուրանոց
{уxра թիվ
Утоr սենյակ
Зиндагb кардан հարմարեցում
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Գիշերային (նստավայրում)
Руз օր
Ман як {уxра фармуда будам Ես հրամայել սենյակ
Хунук/Гарм Սառը / տաք
Калид({уxраи ме{монхона) Առանցքային (- ից սենյակներում հյուրանոցու
кудак երեխա
одами калон չափահաս
шиноснома անձնագիր
Ташвиш нади{ед Չեն խանգարի
Маро соати …бедор намоед Wake ինձ, ...
Тоxикb- китоби му{овара - Мошин ավտոմեքենա
Ро{ ճանապարհ
Гардиш աղավաղում
Чорра{а հատում
Ист կանգ առնել
Аз бар гузаштан շեղում
Гузариш манъ аст ճանապարհային մինչեւ
Истго{ կայանում
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Լցնում / Լրացրեք լիարժեք տանկի / Բենզին
Xарима/{уxxат{о Fine / փաստաթղթերը
Киро/Кирои мошин Rental / Ավտոմեքենաների վարձույթ
Мошини ман аз кор баромад Իմ մեքենան կոտրել ներքեւ
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о ավտոմեքենա
Тоxикb- китоби му{овара - Нишона{о ցուցիչների
Диrrат Զգուշացեք
Даромад/Баромад Մուտք / Արդյունք
Ба чап/Ба рост Ձախ եզրի / Right
Пушида/Кушода Փակ / Բացել
Банд/Озод Busy / Հասանելի
Манъ аст / Мумкин аст Արգելվում / Թույլատրված
Оuоз/Охир Սկիզբ / End
Кашидан / Тела додан Քաշեք / Push
Ин xо/Он xо Այստեղ / Այնտեղ
Кашидан манъ аст ծխելը արգելվում է
Хатарнок վտանգավորության
Э{тиёт ուշադիր
Танаффус կոտրել
Гузариш անցում
Маълумот Տեղեկատվություն
[оxатхона WC
Тоxикb- китоби му{овара - Наrлиёт տրանսպորտային
Дар куxо аст… Որտեղ է ...
ша{р քաղաք
куча փողոց
хона տուն
касса Դրամարկղ
чипта տոմս
харитаи ша{р քաղաքի քարտեզը
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Ես կցանկանայի տաքսի կանչել
Автобус ավտոբուս
Истго{ կանգ առնել
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Airport / Aircraft / Flight
Баuоx բագաժ
Rатора գնացք
Самт ուղղություն
Рафтан / Омадан Մեկնում / Ժամանում
шарr / uарб / шимол / xануб արեւելք / West / հյուսիս / հարավ
Тоxикb- китоби му{овара - Хадамот{о ծառայություններ
Назорати шиноснома{о անձնագրերի ստուգում
Гумрук Մաքսազերծված է
Ман {уxxат{оямро гум кардам Ես կորցրել փաստաթղթերը
Беморхона / Дорухона / Духтур Հիվանդանոցային / Դեղագործություն / Բժիշկ
Ёрии таъxилb շտապ օգնություն
Хадамоти сухторхомушкунb կրակ
Пулис ոստիկանություն
Почта փոստ
Тоxикb- китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Ռեստորան / Սրճարան / Բար
Пешхизмат մատուցող
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Ես ուզում եմ Գիրք սեղան
Меню / Меню барои кудакон Մենյու / Մանկական մենյու
Хунук / Гарм / Гарм кардан Սառը / տաք / Warm
Ишти{ои том! Bon appetit!
Пиела / Коса A ապակի / բաժակ
Шишa / Rада{ Շշի / Glass
бе / бо (ягон чиз) հետ / առանց (մի բան)
Об ջուր
Май / Оби xав Գինի / Գարեջուր
Rа{ва / Шир / Чой Սուրճ / Milk / Tea
Шарбат հյութ
Нон հաց
Шурбо ապուր
Панир պանիր
Шавла / Rалама Շիլա / Բլիթներ
Шакар / Намак / Rаланфур Շաքարավազ / Աղ / Pepper
Гушт / Мо{b / Парранда Միս / Fish / Bird
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Lamb / Տավարի / Pork
Мурu հավ
Обпаз / Бирён / Грил Եփած / տապակած / գրիլ
Тезb սուր
Десерт / Мева Աղանդեր / Fruit
Себ խնձոր
Ангур խաղող
Банан բանան
Зардолу / Шафтолу Ծիրանի / Peach
Афлесун / Лиму Orange / Կիտրոն
Rулфиной ելակ
Анор նուռ
Сабзавот / Хуриш Բանջարեղեն / Salad
Картошка կարտոֆիլ
Пиёз աղեղ
Rаланфур պղպեղ
Биринч բրինձ
Сирпиёз սխտոր
Тоxикb- китоби му{овара - Пардохт / Пул Cash / Money
Мар{амат, {исобро биёред Bill, խնդրում ենք
Нарх գին
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Ես ուզում եմ վճարել կրեդիտ քարտով
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Առաքում / Առանց ավանդային / Tips
Тоxикb- китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Խանութ / Ապրանքներ
Ин чист? Ինչ է դա:
Нишон ди{ед… Ցույց են տալիս, ...
Чанд пул меистад… Որքան է ...
киллограмм կիլոգրամ
калон / хурд մեծ / փոքր
литр L
метр մետր
Арзон էժան
Rимат թանկ
Тахфиф զեղչել
Тоxикb- китоби му{овара - Ранг գույն
равшан / торик Light / Dark
сафед / сиё{ Սպիտակ / Black
хокистарранг գորշ
сурх կարմիր
кабуд կապույտ
осмонранг կապույտ
зард դեղին գույն
сабз կանաչ
xигарb դարչնագույն
норанxb նարնջի
арuувонb կարմրել
Тоxикb- китоби му{овара - Беморb հիվանդություն
…ман дард мекунад Այն ցավում ...
сар / гулу / шикам / дандон ղեկավարը / կոկորդի / ստամոքսի / ատամի
пой / даст / миён ոտքը / ARM / ետ
Таби ман баланд аст Ես դողէրոցք
Духтурро даъват намоед Կարող եք բժիշկ կանչել:


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • -русb китоби му{овара
 • -булuорb китоби му{овара
 • -испанb китоби му{овара
 • -даниягb китоби му{овара
 • -англисb китоби му{овара
 • -итолиёвb китоби му{овара
 • -rазоrb китоби му{овара
 • -литвагb китоби му{овара
 • -олмонb китоби му{овара
 • -норвегиягb китоби му{овара
 • -ла{истонb китоби му{овара
 • -португалb китоби му{овара
 • -финb китоби му{овара
 • -фаронсавb китоби му{овара
 • -чехb китоби му{овара
 • -белорусb китоби му{овара
 • -юнонb китоби му{овара
 • -гурxb китоби му{овара
 • -кореягb китоби му{овара
 • -xопонb китоби му{овара
 • -руминиягb китоби му{овара
 • -сербиягb китоби му{овара
 • -туркb китоби му{овара
 • -украинb китоби му{овара
 • -{индb китоби му{овара
 • -ветнамb китоби му{овара
 • -мачори китоби му{овара
 • -арабb китоби му{овара
 • -{олландb китоби му{овара
 • -хитоb китоби му{овара
 • -африкаанс китоби му{овара
 • -шведb китоби му{овара
 • -муuулb китоби му{овара
 • -{ибрb китоби му{овара
 • -форсb китоби му{овара
 • -rирuизb китоби му{овара
 • -тоxикb китоби му{овара
 • -туркманb китоби му{овара
 • -узбекb китоби му{овара
 • -словениягb китоби му{овара
 • -словакb китоби му{овара
 • - китоби му{овара
 • -индонезb китоби му{овара
 • -хорватb китоби му{овара
 • - китоби му{овара
 • -эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb- китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.