китоби му{овараТоxикb-хитоb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-хитоb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Гуфтугe 谈话
Ман/Шумо 我/您
[а/Не 是/不是
Хуб/Бад 好/不好
Салом/То боздид 您好/再见
Суб{ ба хайр/Шаби хуш 早上好/晚安
Ташаккур/Саломат бошb 谢谢/请
Бубахшед(ваrти муроxиат) 打扰了(交流时)
Номи шумо чист? 您怎么称呼?
Иxозат ди{ед, гузарам 请借过
Бигeед 请告诉我
Лутфан, кeмак намоед 请帮帮我吧
Инро бинависед 请把它写下来
Такрор намоед 请重复一下
Ман намефа{мам 我不明白
Шумо бо англисb {арф мезанед? 您会说英语吗?
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Раrам{о 数字
як/ду/се 一/二/三
чор/панx/шаш 四/五/六
{афт/{ашт/ну{ 七/八/九
да{ / сад / {азор 十/百/千
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - сана 日期
сол
руз
истиро{ат 休息日
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - {афта
душанбе 星期一
сешанбе 星期二
чоршанбе 星期三
панxшанбе 星期四
xумъа 星期五
шанбе 星期六
якшанбе 星期日
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Мо{
январ 一月
феврал 二月
март 三月
апрел 四月
май 五月
июн 六月
июл 七月
август 八月
сентябр 九月
октябр 十月
ноябр 十一月
декабр 十二月
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Ме{монхона 宾馆
{уxра 号码
Утоr 房间
Зиндагb кардан 住宿
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) 夜(酒店住宿)
Руз
Ман як {уxра фармуда будам 我订了房间
Хунук/Гарм 冷/热
Калид({уxраи ме{монхона) 钥匙(酒店房门)
кудак 婴儿
одами калон 成人
шиноснома 护照
Ташвиш нади{ед 请勿打扰
Маро соати …бедор намоед 在……叫醒我
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Мошин 汽车
Ро{ 道路
Гардиш 转弯
Чорра{а 路口
Ист 停止
Аз бар гузаштан 绕道
Гузариш манъ аст 禁止通行
Истго{ 停车场
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин 加油/加满/汽油
Xарима/{уxxат{о 罚金/文件
Киро/Кирои мошин 租车/汽车租赁
Мошини ман аз кор баромад 我的车坏了
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о 汽车维修
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Нишона{о 路牌
Диrrат 注意
Даромад/Баромад 入口/出口
Ба чап/Ба рост 向左/向右
Пушида/Кушода 封闭/开放
Банд/Озод 忙/闲
Манъ аст / Мумкин аст 禁止/允许
Оuоз/Охир 开始/结束
Кашидан / Тела додан 拉/推
Ин xо/Он xо 这里/那里
Кашидан манъ аст 禁止吸烟
Хатарнок 危险
Э{тиёт 小心
Танаффус 休息
Гузариш 过道
Маълумот 信息
[оxатхона 洗手间
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Наrлиёт 交通
Дар куxо аст… ……在哪里
ша{р 城市
куча
хона
касса 收银处
чипта
харитаи ша{р 城市地图
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям 我想叫出租车
Автобус 公共汽车
Истго{ 车站
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр 机场/飞机/航班
Баuоx 行李
Rатора 火车
Самт 方向
Рафтан / Омадан 出发/到达
шарr / uарб / шимол / xануб 东/西/北/南
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Хадамот{о 服务
Назорати шиноснома{о 护照检查
Гумрук 海关
Ман {уxxат{оямро гум кардам 我的文件丢了
Беморхона / Дорухона / Духтур 医院/药店/医生
Ёрии таъxилb 救护车
Хадамоти сухторхомушкунb 消防服务
Пулис 警察局
Почта 邮局
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар 餐厅/咖啡厅/酒吧
Пешхизмат 服务员
Ман мехо{ам як миз дархост намоям 我要预订一桌
Меню / Меню барои кудакон 菜单/儿童菜单
Хунук / Гарм / Гарм кардан 冷/烫/加热
Ишти{ои том! 吃好喝好!
Пиела / Коса 玻璃杯/茶杯
Шишa / Rада{ 瓶/高脚杯
бе / бо (ягон чиз) 不加/加(某物)
Об
Май / Оби xав 葡萄酒/啤酒
Rа{ва / Шир / Чой 咖啡/牛奶/茶
Шарбат 果汁
Нон 面包
Шурбо
Панир 奶酪
Шавла / Rалама 粥/薄饼
Шакар / Намак / Rаланфур 糖/盐/胡椒
Гушт / Мо{b / Парранда 肉/鱼/家禽
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук 羊肉/牛肉/猪肉
Мурu
Обпаз / Бирён / Грил 煮/炒/烤架
Тезb
Десерт / Мева 甜点/水果
Себ 苹果
Ангур 葡萄
Банан 香蕉
Зардолу / Шафтолу 杏/桃
Афлесун / Лиму 橙/柠檬
Rулфиной 草莓
Анор 石榴
Сабзавот / Хуриш 蔬菜/沙拉
Картошка 土豆
Пиёз
Rаланфур 胡椒
Биринч 米饭
Сирпиёз 大蒜
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Пардохт / Пул 付款/钱
Мар{амат, {исобро биёред 请结账
Нарх 价格
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям 我想用信用卡支付
Баrия / Бе баrия / Чойпулb 找零/不找零/小费
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb 商店/产品
Ин чист? 这是什么?
Нишон ди{ед… 请给我看看...
Чанд пул меистад… …多少钱
киллограмм 公斤
калон / хурд 大/小
литр
метр
Арзон 便宜
Rимат
Тахфиф 折扣
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Ранг 颜色
равшан / торик 明/暗
сафед / сиё{ 白色/黑色
хокистарранг 灰色
сурх 红色
кабуд 青色
осмонранг 蓝色
зард 黄色
сабз 绿色
xигарb 棕色
норанxb 橙色
арuувонb 紫色
Тоxикb-хитоb китоби му{овара - Беморb 疾病
…ман дард мекунад 我的…痛
сар / гулу / шикам / дандон 头/喉咙/胃/牙齿
пой / даст / миён 腿/手臂/后背
Таби ман баланд аст 我发烧了
Духтурро даъват намоед 请叫医生


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Хитоb-русb китоби му{овара
 • Хитоb-булuорb китоби му{овара
 • Хитоb-испанb китоби му{овара
 • Хитоb-даниягb китоби му{овара
 • Хитоb-англисb китоби му{овара
 • Хитоb-итолиёвb китоби му{овара
 • Хитоb-rазоrb китоби му{овара
 • Хитоb-литвагb китоби му{овара
 • Хитоb-олмонb китоби му{овара
 • Хитоb-норвегиягb китоби му{овара
 • Хитоb-ла{истонb китоби му{овара
 • Хитоb-португалb китоби му{овара
 • Хитоb-финb китоби му{овара
 • Хитоb-фаронсавb китоби му{овара
 • Хитоb-чехb китоби му{овара
 • Хитоb-белорусb китоби му{овара
 • Хитоb-юнонb китоби му{овара
 • Хитоb-гурxb китоби му{овара
 • Хитоb-кореягb китоби му{овара
 • Хитоb-xопонb китоби му{овара
 • Хитоb-руминиягb китоби му{овара
 • Хитоb-сербиягb китоби му{овара
 • Хитоb-туркb китоби му{овара
 • Хитоb-украинb китоби му{овара
 • Хитоb-{индb китоби му{овара
 • Хитоb-ветнамb китоби му{овара
 • Хитоb-мачори китоби му{овара
 • Хитоb-арабb китоби му{овара
 • Хитоb-{олландb китоби му{овара
 • Хитоb-африкаанс китоби му{овара
 • Хитоb-шведb китоби му{овара
 • Хитоb-муuулb китоби му{овара
 • Хитоb-{ибрb китоби му{овара
 • Хитоb-форсb китоби му{овара
 • Хитоb-rирuизb китоби му{овара
 • Хитоb-тоxикb китоби му{овара
 • Хитоb-туркманb китоби му{овара
 • Хитоb-узбекb китоби му{овара
 • Хитоb-словениягb китоби му{овара
 • Хитоb- китоби му{овара
 • Хитоb-словакb китоби му{овара
 • Хитоb- китоби му{овара
 • Хитоb-индонезb китоби му{овара
 • Хитоb-хорватb китоби му{овара
 • Хитоb- китоби му{овара
 • Хитоb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-хитоb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.