danışıq kitabçası Peşəkar tərcüməçilərin ServicesAzərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası

 ак выбрать бюро переводов?
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası "Flarus" tərcümə şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Layihədə azərbaycan dilli tərcüməçi və redaktorlar iştirak edib. Bu zaman biz, bütün mümkün vəziyyətlərdə istifadə etmək üçün uyğun olan danışıq kitabçası hazırlamağı qarşımıza məqsəd qoymamışdıq. Vəsaitə yalnız ən vacib ifadələrin tərcüməsi və transkripsiyası daxil edilib.

bu səhifəni çap
bu səhifəni çap


Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Söhbət Söhbet
Mən / Siz Men / Siz
Bəli / Xeyr Hawa / Ýok
Yaxşı / Pis Ýaşy / Ýaman
Salam / Sağ olun Salam / Hoş boluň
Sabahınız xeyir / Gecəniz xeyrə qalsın Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
Sağ olun / Buyurun Sag boluň / Baş üstüne
1. Bağışlayın 2. Üzr istəyirəm Bagyşlaň (ýüz tutanda)
Adınız nədir? Siziň adyňyz näme?
İcazə verin (keçim) Geҫmäge rugsat ediň
Zəhmət olmasa, deyərdiniz Aýtsaňyzlaň
Zəhmət olmasa, kömək edin Kömek ediň, haýyş edýärin
Bunu yazın Şuny ýazyň
Təkrar edin Gaýtalaň
Başa düşmürəm Men düşünemok
Siz ingiliscə danışırsınızmı? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Rəqəmlər Sifrlar
bir / iki / üç bir / iki / üç
dörd / beş / altı dört / bäş / alty
yeddi / səkkiz / doqquz ýedi / sekiz / dokuz
on / yüz / min on / ýüz / müň
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Tarix Sene
İl Ýyl
Gün Gün
İstirahət günü Dynç alyş güni
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Həftə Hepde
bazar ertəsi duşenbe
çərşənbə axşamı sişenbe
çərşənbə çarşenbe
cümə axşamı penşenbe
cümə juma
şənbə şenbe
bazar ýekşenbe
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Ay
yanvar ýanwar
fevral fewral
mart mart
aprel aprel
may maý
iyun iýun
iyul iýul
avqust awgust
sentyabr sentýabr
oktyabr oktýabr
noyabr noýabr
dekabr dekabr
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Otel Myhmanhana
Nömrə Nomer
Otaq Otag
Yaşamaq Ýaşamak
Bir gecə Cije (otelde ýaşamak)
Gün Gündiz
Nömrə sifariş etmişdim Men nomere zakaz beripdim
Soyuqdur / İstidir Sowuk/ Yssy
Nömrənin açarı Açar (oteldäki nomeriň)
uşaq çaga
böyük uly adam
pasport pasport
Narahat etməyin Bimaza etmäň
Məni saat ..... oyadın Meni Е Е oýaryň
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - 1. Maşın 2. Avtomobil Awtoulag
Yol Ýol
Döngə Öwürim
Dörd yol ayrıcı Çatryk
Stop Sakla
Dolayı yol Aýlaw ýol
Keçmək qadağandır Geҫmek gadagan
Dayanacaq Duralga
Yanacaq doldurma məntəqəsi / Tam doldurun / Benzin Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
Cərimə / sənədlər Jerime / resminamalar
Avtomobil kirayəsi Kireýine almak / maşyn kärendesi
Maşınım xarab olub Meniň maşynym bozuldy
Avtomobil təmiri Awtohyzmat
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Nişanlar Görkezijiler
Diqqət Üns beriň
Giriş / Çıxış Girelge / Çykalga
Sola / Sağa Çepe / Saga
Bağlıdır / Açıqdır Açyk / Ýapyk
Məşğuldur / 1. Boşdur 2. Məşğul deyil Boş däl / Boş
Qadağandır / 1. Olar 2. İcazə verilib Gadagan edilen / Rugset edilen
Başlanğıc / Son Başy / Soňy
Dartmaq / İtələmək Çekmek / Itelemek
Burada / Orada Şu ýerde / Aňyryda
Siqaret çəkmək qadağandır Çilim çekmäň
Təhükəlidir Howply
Ehtiyatlı olun Serasap boluň
Fasilə Arakesme
Keçid Geçelge
Məlumat Maglumat
Tualet Hajathana
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Nəqliyyat Ulag
1. ..... haradadır 2. ..... harada yerləşir Е Е nirede ýerleşýär
şəhər şäher
küçə köҫe
ev öý
kassa kassa
bilet bilet
şəhərin xəritəsi şäheriň kartasy
Taksi çağırmaq istərdim Men taksi ҫagyrmak isleýärin
Avtobus Awtobus
Dayanacaq Duralga
Aeroport / Təyyarə / Reys Aeroport / Uҫar / Reýs
Yük Ýük
Qatar Otly
İstiqamət Ugur
Yola düşmək / Gəlmək Ugramak / Gelmek
şərq / qərb / şimal / cənub gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Xidmətlər Gulluklar
Pasport yoxlanışı Pasport kontroly
Gömrük Gümrük
Sənədlərimi itirmişəm Men resminamalarymy ýitirdim
Xəstəxana / Aptek / Doktor Keselhana / Dermanhana / Lukman
Təcili yardım Tiz kömek
Yanğınsöndürmə Ýangyn söndüriji gullygy
Polis Polisiýa
Poçt Poҫta
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Restoran / Kafe / Bar Restoran / Kafe / Bar
Ofisiant Ofisiant
Stol sifariş etmək istəyirəm Men stol zakaz bermek isleýärin
Menyu / Uşaq menyusu Menýu / Çagalar menýusi
Soyuq / İsti / Qızdırmaq Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
Nuş olsun! Işdäňiz aҫyk bolsun!
Stəkan / Fincan Stakan / jam
Butılka / qədəh Çüýşe / Bulgur
olmadan / ilə Е syz / Е bilen
Su Suw
Çaxır / Pivə Şerap / Piwo
Kofe / Süd / Çay Kofe / Süýt / Çaý
Şirə Miwe suwy
Çörək Çörek
Şorba Çorba
Pendir Syr
Sıyıq / Blinı Şüle / bliny
Şəkər / Duz / İstiot Gant / Duz / Burҫ
Ət / Balıq / Quş əti Et / Balyk / Guş
Qoyun əti / Mal əti / Donuz əti Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
Toyuq Towuk
Qaynadılmış / Qızardılmış / Qril Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
Acı Ajy
Desert / Meyvə Desert / Miweler
Alma Alma
Üzüm Üzüm
Banan Banan
Ərik / Şaftalı Erik / Şetdaly
Portağal / Limon Apelsin / Limon
Çiyələk Ýer tudanasy
Nar Nar
Tərəvəz / Salat Gök önümler / Salat
Kartof Kartoşka
Soğan Sogan
İstiot Burҫ
Düyü Tüwi
Sarımsaq Sarymsak
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Ödəniş / Pul Töleg / Pul
Zəhmət olmasa, hesabı gətirərdiniz Hasap, baş üstüne
Qiyməti Bahasy
Kredit kartı ilə ödəniş etmək istəyirəm Men kredit kartasy bilen tölejek
Qalıq / Qalıq yoxdur / Çay pulu Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Dükan / Ərzaqlar Dukan / Azyklar
Bu nədir? Bu näme?
..... göstərin Görkeziň
..... neçəyədir? ... bahasy näҫe
Kiloqram kilogram
böyük / balaca uly / kiҫi
litr litr
metr metr
Ucuz Arzan
Baha Gymmat
Endirim Ýeňillik
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Rəng Reňk
açıq / tünd Aҫyk reňk / gara reňk
ağ / qara ak / gara
boz ҫal
qırmızı gyzyl
göy gök
mavi mawy
sarı sary
yaşıl ýaşyl
qəhvəyi goňur
narıncı mämişi
bənövşəyi syýa gök
Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası - Xəstəlik kesel
Mənim .....-ım ağrıyır Meniň ... agyrýar
baş / boğaz / qarın / diş başym / iҫim / dişim
ayaq / əl / kürək aýagym / elim / bilim
Temperaturum var Meniň temperaturam ýokary
Həkim çağırın Lukmany ҫagyryň


 • Azərbaycan-rus danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Bolqar danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-spanish danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-danish danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-ingilis danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-italian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-qazax danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Litva danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-alman danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-norveç danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-polish danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-portuguese danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-fincə danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Fransız danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-çex danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Belarus danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-greek danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-gürcü danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Koreya danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-yapon danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-romanian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-serb danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Türk danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Ukrayna danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-hindi danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-vietnamese danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-macar danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-ərəb danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-dutch danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-çincə danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-afrikaans danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-swedish danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Mongolian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Hebrew danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Farsi danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Qırğızıstan danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-tacik danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-özbək danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-slovenian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-erməni danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-slovak danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-indonesian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-croatian danışıq kitabçası
 • Azərbaycan- danışıq kitabçası
 • Azərbaycan-estonca danışıq kitabçası

 • Turkmen-rus danışıq kitabçası
 • Turkmen-Bolqar danışıq kitabçası
 • Turkmen-spanish danışıq kitabçası
 • Turkmen-danish danışıq kitabçası
 • Turkmen-ingilis danışıq kitabçası
 • Turkmen-italian danışıq kitabçası
 • Turkmen-qazax danışıq kitabçası
 • Turkmen-Litva danışıq kitabçası
 • Turkmen-alman danışıq kitabçası
 • Turkmen-norveç danışıq kitabçası
 • Turkmen-polish danışıq kitabçası
 • Turkmen-portuguese danışıq kitabçası
 • Turkmen-fincə danışıq kitabçası
 • Turkmen-Fransız danışıq kitabçası
 • Turkmen-çex danışıq kitabçası
 • Turkmen-Belarus danışıq kitabçası
 • Turkmen-greek danışıq kitabçası
 • Turkmen-gürcü danışıq kitabçası
 • Turkmen-Koreya danışıq kitabçası
 • Turkmen-yapon danışıq kitabçası
 • Turkmen-romanian danışıq kitabçası
 • Turkmen-serb danışıq kitabçası
 • Turkmen-Türk danışıq kitabçası
 • Turkmen-Ukrayna danışıq kitabçası
 • Turkmen-hindi danışıq kitabçası
 • Turkmen-vietnamese danışıq kitabçası
 • Turkmen-macar danışıq kitabçası
 • Turkmen-ərəb danışıq kitabçası
 • Turkmen-dutch danışıq kitabçası
 • Turkmen-çincə danışıq kitabçası
 • Turkmen-afrikaans danışıq kitabçası
 • Turkmen-swedish danışıq kitabçası
 • Turkmen-Mongolian danışıq kitabçası
 • Turkmen-Hebrew danışıq kitabçası
 • Turkmen-Farsi danışıq kitabçası
 • Turkmen-Qırğızıstan danışıq kitabçası
 • Turkmen-tacik danışıq kitabçası
 • Turkmen-özbək danışıq kitabçası
 • Turkmen-slovenian danışıq kitabçası
 • Turkmen-erməni danışıq kitabçası
 • Turkmen-slovak danışıq kitabçası
 • Turkmen-Azərbaycan danışıq kitabçası
 • Turkmen-indonesian danışıq kitabçası
 • Turkmen-croatian danışıq kitabçası
 • Turkmen- danışıq kitabçası
 • Turkmen-estonca danışıq kitabçası

 • "Azərbaycan-Turkmen danışıq kitabçası" - ünsiyyət zamanı Sizin yığcam, rahat və praktik köməkçiniz olacaq.