一ページの会話集 (日本語-ファルシ(現代ペルシア語)) | www.flarus.ru


会話 مکالمه
はい/いいえ بله/خیر
いい/悪い خوب/بد
こんにちは/さようなら سلام/ خدا حافظ
おはようございます/お休みなさい صبح به خیر/ شب به خیر
ありがとうございます/どういたしまして ممنون/ خواهش می کنم
すみません عذر می خواهم
お名前は何ですか? اسم شما چی است؟
通してください。 اجازه بدهید رد شوم
教えてください。 به من بگویید
手伝ってください。 لطفا کمک کنید
これを書いてください。 این را بنویسید
もう一度言ってください。 تکرار کنید
分かりません。 من متوجه نمی شوم
英語が話せますか? شما به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟
数字 ارقام
一/二/三 یک/دو/سه
四/五/六 چهار/پنج/شش
七/八/九 هفت/هشت/نه
十/百/千 ده/صد/هزار
日付 تاریخ
سال
روز
祝日 تعطیل
هفته
月曜日 دوشنبه
火曜日 سه شنبه
水曜日 چهارشنبه
木曜日 پنجشنبه
金曜日 جمعه
土曜日 شنبه
日曜日 یکشنبه
ماه
一月 ژنویه
二月 فوریه
三月 مارس
四月 آپریل
五月 مه
六月 ژوین
七月 ژولی
八月 اوت
九月 سپتامبر
十月 اکتابر
十一月 ناومبر
十二月 دسامبر

ホテル هاتل
部屋 اتاق
部屋 اتاق
滞在 اقامت
一泊 شب (اقامت در هاتل)
一日 روز
私は予約をしました。 من اتاق رزرو کردم
(部屋の)鍵 کلید (از اتاق هاتل)
子供 کودک
大人 بزرگسال
パスポート شناسنامه
起こさないでください مزاحم نشوید
に起こしてください من را در ساعت ... بیدار کنید
自動車 خودرو
道路 راه
曲がり角 پیچ
交差点 چهار راه
止まれ ایست
巡回 انحراف
乗物通行止 ورود ممنوع
駐車所 پارکینگ
ガソリン・スタンド/満タンにしてください/ガソリン پمپ بنزین/کامل بنزین بزنید/ بنزین
罰金/書類 جریمه/مدارک
レンタル/レンタカー اجاره/اجاره خودرو
車が壊れました。 ماشین من خراب شد
自動車整備サービス تعمیرگاه خودرو
道路標識 علامت اشاره
注目 توجه
入口/出口 ورود/خروج
左/右 به سمت چپ/به سمت راست
休業中/営業中 بسته است/باز است
禁止/許可 ممنوع است/ مجاز است
引く/押す کشیدن/هل دادن
ここ/そこ اینجا/آنجا
禁煙 سیگار نکشید
危険 خطر ناک
注意 مواظب
休憩 استراحت
横断歩道 عبور
情報 اطلاعات
お手洗い دستشویی乗物 وسیله حمل و نقل
はどこですか。 در کجا ... است؟
都市 شهر
通り خیابان
番地 خانه
切符売場 صندوق
切符 بیلت
都市の地図 نقشه شهر
タクシーを呼びたいです。 می خواستم تاکسی سفارش کنم
バス اتوبوس
停留所 ایستگاه
空港/飛行機/航空便 فرودگاه/هواپیما/پرواز
荷物 بار
列車 قطار
行き先 جهت
出発/到着 حرکت/رسید
東/西/北/南 شرق/غرب/شمال/جنوب
官庁 خدمات
チェックカウンター عبور گذرنامه
税関 گمرک
書類をなくしました。 من مدارکم را گم کردم
病院/薬局/医者 بیمارستان/داروخانه/پزشک
救急車 آرژانس
消防 امداد آتش نشان
警察 پلیس
郵便局 پست
レストラン/喫茶店/バー رستوران/کافه/بار
ウエイター گرسان
予約をしたいです。 من می خواهم میز رزرو کنم
メニュー/子供メニュー منو/منوی کودکانه
冷たい/熱い/温める سرد/گرم/گرم کردن
お召し上がりください。 نوش جان!
グラス/カップ لیوان/فنجان
ビン/グラス بتری/لیوان شراب
آب
ワイン/ビール شراب/آب جو
コーヒー/牛乳/紅茶 قهوه/شیر/چای
ジュース آب میوه
パン نان
スープ سوپ
チーズ پنیر
おかゆ/クレープ آش/کلوچه
砂糖/塩/胡椒 شکر/نمک/فلفل
肉/魚/鳥肉 گوشت/ماهی/گوشت مرغ
羊肉/牛肉/豚肉 گوشت گوسفند/گوشت گاو/گوشت خوک
鶏肉 مرغ
煮/焼き/グリル اب پز/سرخ شده/گریل
辛い تند
デザート/果物 دسرت/میوجات
リンゴ سیب
ブドウ انگور
バナナ موز

私/あなた من/شما
寒い/暑い سرد/ گرم
満席/空席 مشغول/آزاد
開始/終了 آغاز/پایان
なし/あり بدون/با
アプリコット/桃 زرد آلو/هلو
オレンジ/レモン پرتغال/لیمو
توت فرنگی
ザクロ انار
野菜/サラダ سبزیجات/سالاد
じゃがいも سیب زمینی
玉葱 پیاز
パプリカ فلفل
ご飯 برنج
にんにく سیر
料金/お金 پرداخت/پول
ご会計をお願いします。 لطفا حساب کنید
値段 قیمت
クレジット・カードで払いたいです。 من میخواهم با کارت پرداخت کنم
おつり/おつりはいりません/チップ تحوبل/بدون تحویل/ انعام
店/食料品 فروشگاه/محصولات
これは何ですか。 این چی است؟
を見せてください。 نشان دهید...
はいくらですか。 چند است؟
キロ کلیگرام
大きい/小さい بزرگ/کوچک
リットル لیتر
メートル متر
安い ارزان
高い گران
割引 تخفیف
رنگ
明るい/暗い روشن/تیره
白い/黒い سفید/سیاه
灰色 خاکستری
赤い قرمز
青い آبی
水色 آبی
黄色 زرد
緑色 سبز
茶色 قهویی
オレンジ نارنجی
بنفشی
病気 بیماری
が痛いです。 درد می کند ...
頭/喉/お腹/歯 سر/گلو/شکم/دندان
足/手/背中 پا/دست/کمر
熱があります。 من طب دارم
医者を呼んでください。 دکتر را صدا کنید
一ページの会話集 はFlarus (www.flarus.ru)翻訳社の専門家陣によって制作されたものです。プロジェクトには編集者、ネイティブ翻訳者等が参加しました。我々の目的は様々な状態で利用できる完全な会話集を作ることではありません。我々の会話集は最も必要な表現のみを翻訳し表記しています。