gepleşik kitabyTürkmen-özbek gepleşik kitaby

Как выбрать бюро переводов?
Türkmen-özbek gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Söhbet Суҳбат
Men / Siz Мен / Сиз
Hawa / Ýok Ҳа / Йўқ
Ýaşy / Ýaman Яхши / Ёмон
Salam / Hoş boluň Салом / Хайр
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Салом / Хайрли тун
Sag boluň / Baş üstüne Раҳмат / Марҳамат
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Кечирасиз (мулоқотда)
Siziň adyňyz näme? Исмингиз ким?
Geҫmäge rugsat ediň Ўтказиб юборинг
Aýtsaňyzlaň Айтворинг
Kömek ediň, haýyş edýärin Илтимос, ёрдам беринг
Şuny ýazyň Буни ёзинг
Gaýtalaň Такрорланг
Men düşünemok Мен тушунмаяпман
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Сиз инглизча гапирасизми?
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Sifrlar Рақамлар
bir / iki / üç бир / икки / уч
dört / bäş / alty тўрт / беш / олти
ýedi / sekiz / dokuz етти / саккиз / тўққиз
on / ýüz / müň ўн / юз / минг
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Sene Сана
Ýyl Йил
Gün Кун
Dynç alyş güni Дам олиш куни
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Hepde Хафта
duşenbe душанба
sişenbe сешанба
çarşenbe чоршанба
penşenbe пайшанба
juma жума
şenbe шанба
ýekşenbe якшанба
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - aý Ой
ýanwar январь
fewral февраль
mart март
aprel апрель
maý май
iýun июнь
iýul июль
awgust август
sentýabr сентябрь
oktýabr октябрь
noýabr ноябрь
dekabr декабрь
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Myhmanhana Мехмонхона
Nomer Хона
Otag Хона
Ýaşamak Яшаш
Cije (otelde ýaşamak) Тун (мехмонхонада яшаганда)
Gündiz Кун
Men nomere zakaz beripdim Мен хона буюрдим
Sowuk/ Yssy Совуқ / Иссиқ
Açar (oteldäki nomeriň) Калит (мехмонхона хонасиники)
çaga ёш бола
uly adam катта ёшли
pasport паспорт
Bimaza etmäň Безовта қилманг
Meni … … oýaryň Мени соат ....да уйғотинг
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Awtoulag Автомобиль
Ýol Йўл
Öwürim Бурилиш
Çatryk Чорраҳа
Sakla Стоп
Aýlaw ýol Айланиб ўтиш
Geҫmek gadagan Ўтиш таъқиқланган
Duralga Турар жой
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Бензин куйиш шохобчаси / Менга тўла бак қуйинг / Бензин
Jerime / resminamalar Жарима / хужжатлар
Kireýine almak / maşyn kärendesi Прокат / машиналар ижараси
Meniň maşynym bozuldy Менинг машинам бузилиб қолди
Awtohyzmat Автосервис
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Görkezijiler Кўрсаткичлар
Üns beriň Диққат
Girelge / Çykalga Кириш / Чиқиш
Çepe / Saga Чапга / Ўнгга
Açyk / Ýapyk Ёпиқ / Очиқ
Boş däl / Boş Банд / Банд эмас
Gadagan edilen / Rugset edilen Таъқиқланган / Рухсат берилган
Başy / Soňy Бошланиши / Охири
Çekmek / Itelemek Тортмоқ / Итармоқ
Şu ýerde / Aňyryda Бу ерда / Ана у ерда
Çilim çekmäň Чекилмасин
Howply Хавфли
Serasap boluň Эхтиёт бўлинг
Arakesme Танаффус
Geçelge Ўтиш йўли
Maglumat Ахборот
Hajathana Хожатхона
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Ulag Транспорт
… … nirede ýerleşýär ... қаерда жойлашган
şäher шахар
köҫe кўча
öý уй
kassa касса
bilet билет, чипта
şäheriň kartasy шахар картаси
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Мен такси чақирмоқчи эдим
Awtobus Автобус
Duralga Тўхташ жойи
Aeroport / Uҫar / Reýs Аэропорт / Самолет / Қатнов
Ýük Юк
Otly Поезд
Ugur Йўналиш
Ugramak / Gelmek Жўнаб кетиш / Етиб келиш
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta шарқ / ғарб / шимол / жануб
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Gulluklar Хизматлар
Pasport kontroly Паспорт текшируви
Gümrük Божхона
Men resminamalarymy ýitirdim Мен хужжатларимни йўқотдим
Keselhana / Dermanhana / Lukman Касалхона / Дорихона / Доктор
Tiz kömek Тез ёрдам
Ýangyn söndüriji gullygy Ёнғин ўчириш хизмати
Polisiýa Полиция
Poҫta Почта
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Ресторан / Кафе / Бар
Ofisiant Официант
Men stol zakaz bermek isleýärin Мен стол буюрмоқчиман
Menýu / Çagalar menýusi Меню / Болалар менюси
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Совуқ / Иссиқ / Иситмоқ
Işdäňiz aҫyk bolsun! Ёқимли иштаҳа!
Stakan / jam Стакан / Чашка
Çüýşe / Bulgur Шиша / Бокал
… syz / … bilen ...сиз / ... билан (нимадир)
Suw Сув
Şerap / Piwo Вино / Пиво
Kofe / Süýt / Çaý Кофе / Сут / Чой
Miwe suwy Сок
Çörek Нон
Çorba Шўрва
Syr Пишлоқ
Şüle / bliny Бўтқа / Қуймоқ
Gant / Duz / Burҫ Шакар / Туз / Гармдори
Et / Balyk / Guş Гўшт / Балиқ / Парранда
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Кўй гўшти / Мол гўшти / Чўчқа гўшти
Towuk Товуқ
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Қайнатилган / Қовурилган / Гриль
Ajy Аччиқ
Desert / Miweler Десерт / Мевалар
Alma Олма
Üzüm Узум
Banan Банан
Erik / Şetdaly Ўрик / Шафтоли
Apelsin / Limon Апельсин / Лимон
Ýer tudanasy Ертут
Nar Анор
Gök önümler / Salat Сабзавотлар / Салат
Kartoşka Картошка
Sogan Пиёз
Burҫ Гармдори
Tüwi Гуруч
Sarymsak Саримсоқ пиёз
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Töleg / Pul Тўлов / Пул
Hasap, baş üstüne Илтимос, хисобни беринг
Bahasy Нарх
Men kredit kartasy bilen tölejek Мен кредит карта билан тўламоқчиман
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Қайтим / Қайтимсиз / Чойчақа
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Дўкон / Озиқ-овқатлар
Bu näme? Бу нима?
Görkeziň ... ни кўрсатинг
... bahasy näҫe .. қанча туради
kilogram килограмм
uly / kiҫi катта / кичик
litr литр
metr метр
Arzan Арзон
Gymmat Қиммат
Ýeňillik Нархни камайтирмоқ
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - Reňk Ранг
Aҫyk reňk / gara reňk очиқ / тим
ak / gara оқ / қора
ҫal кулранг
gyzyl қизил
gök кўк
mawy ховаранг
sary сариқ
ýaşyl яшил
goňur жигарранг
mämişi тўқсариқ
syýa gök бинафша ранг
Türkmen-özbek gepleşik kitaby - kesel касаллик
Meniň ... agyrýar Менинг ... оғрияпти
başym / iҫim / dişim бош / томоқ / қорин / тиш
aýagym / elim / bilim оёқ / қўл / елка
Meniň temperaturam ýokary Менинг иссиғим баланд
Lukmany ҫagyryň Докторни чақиринг


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • özbek-rus gepleşik kitaby
 • özbek-bolgar gepleşik kitaby
 • özbek-ispan gepleşik kitaby
 • özbek-daniýa gepleşik kitaby
 • özbek-iňlis gepleşik kitaby
 • özbek-italiýan gepleşik kitaby
 • özbek-gazak gepleşik kitaby
 • özbek-litwa gepleşik kitaby
 • özbek-nemes gepleşik kitaby
 • özbek-norweg gepleşik kitaby
 • özbek-polýak gepleşik kitaby
 • özbek-portugal gepleşik kitaby
 • özbek-fin gepleşik kitaby
 • özbek-fransuz gepleşik kitaby
 • özbek-ҫeh gepleşik kitaby
 • özbek-belorus gepleşik kitaby
 • özbek-grek gepleşik kitaby
 • özbek-gürji gepleşik kitaby
 • özbek-koreý gepleşik kitaby
 • özbek-ýapon gepleşik kitaby
 • özbek-rumyn gepleşik kitaby
 • özbek-serb gepleşik kitaby
 • özbek-türk gepleşik kitaby
 • özbek-ukrain gepleşik kitaby
 • özbek-hindi gepleşik kitaby
 • özbek-wiýetnam gepleşik kitaby
 • özbek-wenger gepleşik kitaby
 • özbek-arab gepleşik kitaby
 • özbek-golland gepleşik kitaby
 • özbek-hytaý gepleşik kitaby
 • özbek-afrikaans gepleşik kitaby
 • özbek-şwed gepleşik kitaby
 • özbek-mongol gepleşik kitaby
 • özbek-iwrit gepleşik kitaby
 • özbek-farsi gepleşik kitaby
 • özbek-gyrgyz gepleşik kitaby
 • özbek-täjik gepleşik kitaby
 • özbek-türkmen gepleşik kitaby
 • özbek-slowen gepleşik kitaby
 • özbek- gepleşik kitaby
 • özbek-slowak gepleşik kitaby
 • özbek- gepleşik kitaby
 • özbek-indoneziýa gepleşik kitaby
 • özbek-horwat gepleşik kitaby
 • özbek- gepleşik kitaby
 • özbek-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-özbek gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.