gepleşik kitabyTürkmen-koreý gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-koreý gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Söhbet 대화
Men / Siz 나 / 당신
Hawa / Ýok 네 / 아니오
Ýaşy / Ýaman 좋아요 / 나빠요
Salam / Hoş boluň 안녕하세요 / 안녕히 계세요 - тому, кто остаЄтс€ (안녕히 가세요 - тому, кто уходит)
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun 안녕하세요 / 안녕히 주무세요
Sag boluň / Baş üstüne 감사합니다 / 좀
Bagyşlaň (ýüz tutanda) 죄송합니다
Siziň adyňyz näme? 이름이 무엇입니까?
Geҫmäge rugsat ediň 좀 가는 것을 허락하십시오
Aýtsaňyzlaň 이야기하십시오
Kömek ediň, haýyş edýärin 좀 도와 주세요
Şuny ýazyň 이것을 써 주십시오
Gaýtalaň 다시 한 번 하십시오
Men düşünemok 못 이해합니다
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? 영어를 할 수 있습니까?
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Sifrlar 수자
bir / iki / üç 하나 / 둘 / 셋
dört / bäş / alty 넷 / 다섯 / 여섯
ýedi / sekiz / dokuz 일곱 / 여덟 / 아홈
on / ýüz / müň 열 / 백 / 천
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Sene 날짜
Ýyl
Gün
Dynç alyş güni 휴일
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Hepde
duşenbe 월요일
sişenbe 화요일
çarşenbe 수요일
penşenbe 목요일
juma 금요일
şenbe 토요일
ýekşenbe 일요일
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - aý
ýanwar 일월
fewral 이월
mart 삼월
aprel 사월
maý 오월
iýun 유월
iýul 칠월
awgust 팔월
sentýabr 구월
oktýabr 시월
noýabr 십일월
dekabr 십이월
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Myhmanhana 호텔
Nomer
Otag
Ýaşamak 살기
Cije (otelde ýaşamak) 밤 (호텔에서)
Gündiz
Men nomere zakaz beripdim 방을 예약했습니다
Sowuk/ Yssy 춥습니다 / 덥습니다
Açar (oteldäki nomeriň) 열쇠 (호텔 방의)
çaga 아이
uly adam 오른 사람
pasport 여권
Bimaza etmäň 방해하지 마십시오
Meni Е Е oýaryň Е 나를 깨우십시오
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Awtoulag 자동차
Ýol 도로
Öwürim 돌리는 곳
Çatryk 사거리
Sakla 멈춤
Aýlaw ýol 우회
Geҫmek gadagan 통행 금지
Duralga 주차장
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin 주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진
Jerime / resminamalar 벌금 / 서류
Kireýine almak / maşyn kärendesi 저동차 고용
Meniň maşynym bozuldy 자동차는 고장났습니다
Awtohyzmat 자동차 서비스 센터
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Görkezijiler 길 안내판
Üns beriň 주의
Girelge / Çykalga 입구 / 출구
Çepe / Saga 왼쪽 / 오른쪽
Açyk / Ýapyk 열려 있습니다 / 닫아 있습니다
Boş däl / Boş 차지 / 자유
Gadagan edilen / Rugset edilen 금지 / 허락
Başy / Soňy 시작 / 끝
Çekmek / Itelemek 끌다 / 밀다
Şu ýerde / Aňyryda 여기 / 거기
Çilim çekmäň 금연
Howply 위험합니다
Serasap boluň 조심하십시오
Arakesme 휴식
Geçelge 통행
Maglumat 정보
Hajathana 화장실
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Ulag 수송
Е Е nirede ýerleşýär ...은/는 어디입닏까?
şäher 도시
köҫe 거리
öý
kassa 계산대
bilet
şäheriň kartasy 도시 지도
Men taksi ҫagyrmak isleýärin 택시를 타고 싶습니다
Awtobus 버스
Duralga 종류장
Aeroport / Uҫar / Reýs 비행장 / 비행기 / 비행
Ýük 휴대품
Otly 기차
Ugur 방향
Ugramak / Gelmek 출발 / 도착
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta 동 / 서 / 북 / 남
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Gulluklar 서비스
Pasport kontroly 여권 검사 기관
Gümrük 세관 사무소
Men resminamalarymy ýitirdim 서류를 잃어버렸습니다
Keselhana / Dermanhana / Lukman 병원 / 약국 / 의사
Tiz kömek 구급차
Ýangyn söndüriji gullygy 소방관
Polisiýa 경찰
Poҫta 우체국
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar 레스토랑 / 커피숍 / 술집
Ofisiant 사환
Men stol zakaz bermek isleýärin 자리를 예약하고 싶습니다
Menýu / Çagalar menýusi 메뉴 / 아이 메뉴
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak 차갑습니다 / 뜨겁습니다 / 뜨겁게 하다
Işdäňiz aҫyk bolsun! 맛있게 드십시오
Stakan / jam
Çüýşe / Bulgur 병 / 술잔
Е syz / Е bilen 없이 / 있어
Suw
Şerap / Piwo 양주 / 맥주
Kofe / Süýt / Çaý 커피 / 우유 / 차
Miwe suwy 주스
Çörek
Çorba 스프
Syr 치즈
Şüle / bliny 죽 / 팬케이크
Gant / Duz / Burҫ 설탕 / 소금 / 고추
Et / Balyk / Guş 고기 / 생성 / 새고기
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti 양고기 / 소고기 / 돼지고기
Towuk 닭고기
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril 긇인 / 튀긴 / 굽은
Ajy 맵습니다
Desert / Miweler 디저트 / 과일
Alma 사과
Üzüm 포도
Banan 바나나
Erik / Şetdaly 살구 / 복숭아
Apelsin / Limon 오랜지 / 레몬
Ýer tudanasy 딸기
Nar 석류
Gök önümler / Salat 야채 / 샐러드
Kartoşka 감자
Sogan 양파
Burҫ 고추
Tüwi
Sarymsak 마늘
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Töleg / Pul 지불 / 돈
Hasap, baş üstüne 좀 계산서를 주세요
Bahasy
Men kredit kartasy bilen tölejek 카드로 지불하고 싶습니다
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul 거스름돈 / 거스름 없이 / 상금
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar 가게 / 제품
Bu näme? 이것은 무엇입니까?
Görkeziň ...를/을 보여 주십시오
... bahasy näҫe Е은/는 얼마입니까?
kilogram 킬로
uly / kiҫi 큽니다 / 작습니다
litr 리터
metr 미터
Arzan 쌉니다
Gymmat 비쌉니다
Ýeňillik 할인
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - Reňk 색깔
Aҫyk reňk / gara reňk 맑은 / 어두운
ak / gara 하얀 / 검은
ҫal 회색
gyzyl 붉은
gök 푸른
mawy 푸른
sary 노란
ýaşyl 초록색
goňur 갈색
mämişi 주황색
syýa gök 보라색
Türkmen-koreý gepleşik kitaby - kesel
Meniň ... agyrýar ...이/가 아픕니다
başym / iҫim / dişim 머리 / 목 / 배 / 이
aýagym / elim / bilim 발 / 손 / 등
Meniň temperaturam ýokary 열이 났습니다
Lukmany ҫagyryň 의사를 부르싶시오


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Koreý-rus gepleşik kitaby
 • Koreý-bolgar gepleşik kitaby
 • Koreý-ispan gepleşik kitaby
 • Koreý-daniýa gepleşik kitaby
 • Koreý-iňlis gepleşik kitaby
 • Koreý-italiýan gepleşik kitaby
 • Koreý-gazak gepleşik kitaby
 • Koreý-litwa gepleşik kitaby
 • Koreý-nemes gepleşik kitaby
 • Koreý-norweg gepleşik kitaby
 • Koreý-polýak gepleşik kitaby
 • Koreý-portugal gepleşik kitaby
 • Koreý-fin gepleşik kitaby
 • Koreý-fransuz gepleşik kitaby
 • Koreý-ҫeh gepleşik kitaby
 • Koreý-belorus gepleşik kitaby
 • Koreý-grek gepleşik kitaby
 • Koreý-gürji gepleşik kitaby
 • Koreý-ýapon gepleşik kitaby
 • Koreý-rumyn gepleşik kitaby
 • Koreý-serb gepleşik kitaby
 • Koreý-türk gepleşik kitaby
 • Koreý-ukrain gepleşik kitaby
 • Koreý-hindi gepleşik kitaby
 • Koreý-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Koreý-wenger gepleşik kitaby
 • Koreý-arab gepleşik kitaby
 • Koreý-golland gepleşik kitaby
 • Koreý-hytaý gepleşik kitaby
 • Koreý-afrikaans gepleşik kitaby
 • Koreý-şwed gepleşik kitaby
 • Koreý-mongol gepleşik kitaby
 • Koreý-iwrit gepleşik kitaby
 • Koreý-farsi gepleşik kitaby
 • Koreý-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Koreý-täjik gepleşik kitaby
 • Koreý-türkmen gepleşik kitaby
 • Koreý-özbek gepleşik kitaby
 • Koreý-slowen gepleşik kitaby
 • Koreý- gepleşik kitaby
 • Koreý-slowak gepleşik kitaby
 • Koreý- gepleşik kitaby
 • Koreý-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Koreý-horwat gepleşik kitaby
 • Koreý- gepleşik kitaby
 • Koreý-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-koreý gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.