gepleşik kitabyTürkmen-arab gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-arab gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-arab gepleşik kitaby - Söhbet محادثة
Men / Siz أنا أنتم
Hawa / Ýok حسنا
Ýaşy / Ýaman جيد سيء
Salam / Hoş boluň مرحبا مع السلامة
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun صباح الخير ليلة سعيدة
Sag boluň / Baş üstüne شكرا تفضل
Bagyşlaň (ýüz tutanda) لو سمحت
Siziň adyňyz näme? ما أسمك؟
Geҫmäge rugsat ediň ممكن المرور
Aýtsaňyzlaň أخبروني
Kömek ediň, haýyş edýärin ساعدني من فضلك
Şuny ýazyň اكتب هذا
Gaýtalaň أعد من فضلك
Men düşünemok لا أفهم
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? هل تتكلم الانجليزية؟
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Sifrlar الأرقام
bir / iki / üç واحد اثنين ثلاثة
dört / bäş / alty أربعة خمسة ستة
ýedi / sekiz / dokuz سبعة ثمانية تسعة
on / ýüz / müň عشرة مئة الف
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Sene التاريخ
Ýyl السنة
Gün اليوم
Dynç alyş güni يوم عطلة
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Hepde الأحد
duşenbe الاثنين
sişenbe الثلاثاء
çarşenbe الأربعاء
penşenbe الخميس
juma الجمعة
şenbe السبت
ýekşenbe الأحد
Türkmen-arab gepleşik kitaby - aý الشهر
ýanwar يناير
fewral فبراير
mart مارس
aprel أبريل
maý مايو
iýun يونيو
iýul يوليو
awgust أغسطس
sentýabr سبتمبر
oktýabr أكتوبر
noýabr نوفمبر
dekabr ديسمبر
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Myhmanhana الفندق
Nomer رقم
Otag الغرفة
Ýaşamak السكن
Cije (otelde ýaşamak) مبيت ليلة
Gündiz يوم
Men nomere zakaz beripdim لقد حجزت غرفة
Sowuk/ Yssy برد حر
Açar (oteldäki nomeriň) مفتاح غرفة الفندق
çaga طفل
uly adam بالغ
pasport جواز سفر
Bimaza etmäň عدم الازعاج
Meni Е Е oýaryň أيقظوني في
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Awtoulag سيارة
Ýol طريق
Öwürim منعطف
Çatryk تقاطع
Sakla قف
Aýlaw ýol التفاف
Geҫmek gadagan ممنوع المرور
Duralga موقف سيارات
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin محطة بنزين تعبئة خزان الوقود بنزين
Jerime / resminamalar غرامة الأوراق الرسمية
Kireýine almak / maşyn kärendesi تأجير تأجير سيارات
Meniň maşynym bozuldy لقد تعطلت سيارتي
Awtohyzmat وكالة تصليح سيارات
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Görkezijiler الاشارات
Üns beriň انتبه
Girelge / Çykalga مدخل مخرج
Çepe / Saga الى اليمين الى اليسار
Açyk / Ýapyk مغلق مفتوح
Boş däl / Boş مشغول متاح
Gadagan edilen / Rugset edilen ممنوع مسموح
Başy / Soňy بداية نهاية
Çekmek / Itelemek سحب شد
Şu ýerde / Aňyryda هنا هناك
Çilim çekmäň ممنوع التدخين
Howply خطر
Serasap boluň احذر
Arakesme فترة راحة
Geçelge ممر
Maglumat معلومات
Hajathana دورة مياه
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Ulag وسائل النقل
Е Е nirede ýerleşýär أين يقع
şäher مدينة
köҫe شارع
öý البناية
kassa الصندوق
bilet تذكرة
şäheriň kartasy خريطة المدينة
Men taksi ҫagyrmak isleýärin أريد تكسي
Awtobus باص
Duralga موقف سيارات
Aeroport / Uҫar / Reýs مطار طائرة رحلة
Ýük حقائب
Otly قطار
Ugur اتجاه
Ugramak / Gelmek الانطلاق الوصول
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta الشرق الغرب الشمال الجنوب
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Gulluklar هيئة
Pasport kontroly مراقبة الجوازات
Gümrük الجمارك
Men resminamalarymy ýitirdim لقد أضعت أوراقي
Keselhana / Dermanhana / Lukman المستشفى الصيدلية الطبيب
Tiz kömek الاسعاف
Ýangyn söndüriji gullygy الدفاع المدني
Polisiýa الشرطة
Poҫta البريد
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar مطعم قهوة بار
Ofisiant نادل
Men stol zakaz bermek isleýärin أريد أن أحجز طاولة
Menýu / Çagalar menýusi قائمة الطعام قائمة طعام الأطفال
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak بارد ساخن تسخين
Işdäňiz aҫyk bolsun! صحتين وعافية
Stakan / jam كأس فنجان
Çüýşe / Bulgur زجاجة كأس
Е syz / Е bilen بدون مع
Suw ماء
Şerap / Piwo نبيذ بيرة
Kofe / Süýt / Çaý قهوة حليب شاي
Miwe suwy عصير
Çörek خبز
Çorba شوربة
Syr جبن
Şüle / bliny حبوب فطائر
Gant / Duz / Burҫ سكر ملح فلفل
Et / Balyk / Guş لحم سمك لحم طيور
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti لحم خاروف لحم بقر لحم خنزير
Towuk دجاج
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril مسلوق مقلي مشوي
Ajy حار بالبهارات
Desert / Miweler تحلية فواكه
Alma تفاح
Üzüm عنب
Banan موز
Erik / Şetdaly مشمش دراق
Apelsin / Limon برتقال ليمون
Ýer tudanasy فراولة
Nar رمان
Gök önümler / Salat خضار سلطة
Kartoşka بطاطس
Sogan بصل
Burҫ فلفل
Tüwi رز
Sarymsak ثوم
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Töleg / Pul الدفع مال
Hasap, baş üstüne الحساب من فضلك
Bahasy السعر
Men kredit kartasy bilen tölejek أريد الدفع ببطاقة الائتمان
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul الباقي بدون باقي بقشيش
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar سوبر ماركت مواد غذائية
Bu näme? ما هذا؟
Görkeziň أريني
... bahasy näҫe كم السعر؟
kilogram كيلوغرام
uly / kiҫi كبير صغير
litr لتر
metr متر
Arzan رخيص
Gymmat غالي
Ýeňillik خصم
Türkmen-arab gepleşik kitaby - Reňk لون
Aҫyk reňk / gara reňk فاتح غامق
ak / gara أبيض أسود
ҫal سكني
gyzyl أحمر
gök أزرق
mawy كحلي
sary أصفر
ýaşyl أخضر
goňur بني
mämişi برتقالي
syýa gök بنفسجي
Türkmen-arab gepleşik kitaby - kesel مرض
Meniň ... agyrýar يؤلمني
başym / iҫim / dişim رأس حلق بطن سن
aýagym / elim / bilim رجل يد ظهر
Meniň temperaturam ýokary لدي حرارة مرتفعة
Lukmany ҫagyryň استدعوا الطبيب


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Arab-rus gepleşik kitaby
 • Arab-bolgar gepleşik kitaby
 • Arab-ispan gepleşik kitaby
 • Arab-daniýa gepleşik kitaby
 • Arab-iňlis gepleşik kitaby
 • Arab-italiýan gepleşik kitaby
 • Arab-gazak gepleşik kitaby
 • Arab-litwa gepleşik kitaby
 • Arab-nemes gepleşik kitaby
 • Arab-norweg gepleşik kitaby
 • Arab-polýak gepleşik kitaby
 • Arab-portugal gepleşik kitaby
 • Arab-fin gepleşik kitaby
 • Arab-fransuz gepleşik kitaby
 • Arab-ҫeh gepleşik kitaby
 • Arab-belorus gepleşik kitaby
 • Arab-grek gepleşik kitaby
 • Arab-gürji gepleşik kitaby
 • Arab-koreý gepleşik kitaby
 • Arab-ýapon gepleşik kitaby
 • Arab-rumyn gepleşik kitaby
 • Arab-serb gepleşik kitaby
 • Arab-türk gepleşik kitaby
 • Arab-ukrain gepleşik kitaby
 • Arab-hindi gepleşik kitaby
 • Arab-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Arab-wenger gepleşik kitaby
 • Arab-golland gepleşik kitaby
 • Arab-hytaý gepleşik kitaby
 • Arab-afrikaans gepleşik kitaby
 • Arab-şwed gepleşik kitaby
 • Arab-mongol gepleşik kitaby
 • Arab-iwrit gepleşik kitaby
 • Arab-farsi gepleşik kitaby
 • Arab-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Arab-täjik gepleşik kitaby
 • Arab-türkmen gepleşik kitaby
 • Arab-özbek gepleşik kitaby
 • Arab-slowen gepleşik kitaby
 • Arab- gepleşik kitaby
 • Arab-slowak gepleşik kitaby
 • Arab- gepleşik kitaby
 • Arab-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Arab-horwat gepleşik kitaby
 • Arab- gepleşik kitaby
 • Arab-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-arab gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.