gepleşik kitabyTürkmen-gürji gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-gürji gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Söhbet საუბარი
Men / Siz მე / თქვენ
Hawa / Ýok კი / არა
Ýaşy / Ýaman კარგად / ცუდად
Salam / Hoş boluň გამარჯობა / ნახვამდის
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun დილა მშვიდობისა / ღამე მშვიდობისა
Sag boluň / Baş üstüne გმადლობთ / გეთაყვა
Bagyşlaň (ýüz tutanda) მაპატიეთ (მიმართვისას)
Siziň adyňyz näme? რა გქვიათ?
Geҫmäge rugsat ediň გამატარეთ
Aýtsaňyzlaň ხომ ვერ მეტყვით
Kömek ediň, haýyş edýärin დამეხმარეთ, გეთაყვა
Şuny ýazyň დაწერეთ
Gaýtalaň გაიმეორეთ
Men düşünemok არ მესმის
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? ინგლისურად ლაპარაკობთ?
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Sifrlar ციფრები
bir / iki / üç ერთი / ორი / სამი
dört / bäş / alty ოთხი / ხუთი / ექვსი
ýedi / sekiz / dokuz შვიდი / რვა / ცხრა
on / ýüz / müň ათი / ასი / ათასი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Sene თარიღი
Ýyl წელი
Gün დღე
Dynç alyş güni დასვენების დღე
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Hepde კვირა
duşenbe ორშაბათი
sişenbe სამშაბათი
çarşenbe ოთხშაბათი
penşenbe ხუთშაბათი
juma პარასკევი
şenbe შაბათი
ýekşenbe კვირა
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - aý თვე
ýanwar იანვარი
fewral თებერვალი
mart მარტი
aprel აპრილი
maý მაისი
iýun ივნისი
iýul ივლისი
awgust აგვისტო
sentýabr სექტემბერი
oktýabr ოქტომბერი
noýabr ნოემბერი
dekabr დეკემბერი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Myhmanhana სასტუმრო
Nomer ნომერი
Otag ოთახი
Ýaşamak ცხოვრება
Cije (otelde ýaşamak) ღამე (ოტელში ცხოვრებისას)
Gündiz დღე
Men nomere zakaz beripdim ნომერი მაქვს შეკვეთილი
Sowuk/ Yssy ცივა / ცხელა
Açar (oteldäki nomeriň) გასაღები (ოტელის ნომრის)
çaga ბავშვი
uly adam მოზრდილი
pasport პასპორტი
Bimaza etmäň ნუ შემაწუხებთ
Meni Е Е oýaryň გამაღვიძეთ . . .
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Awtoulag ავტომობილი
Ýol გზა
Öwürim მოსახვევი
Çatryk გზაჯვარედინი
Sakla სდექ
Aýlaw ýol შემოსავლელი გზა
Geҫmek gadagan გავლა აკრძალულია
Duralga გაჩერება
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin საწვავის ჩასხმა / ბაკი გაავსეთ / ბენზინი
Jerime / resminamalar ჯარიმა / დოკუმენტები
Kireýine almak / maşyn kärendesi მანქანების გაქირავება / იჯარა
Meniň maşynym bozuldy მანქანა გამიფუჭდა
Awtohyzmat ავტოსერვისი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Görkezijiler მაჩვენებლები
Üns beriň ყურადღება
Girelge / Çykalga შესასვლელი / გამოსასვლელი
Çepe / Saga მარცხნივ / მარჯვნივ
Açyk / Ýapyk დაკეტილია / ღიაა
Boş däl / Boş დაკავებულია / თავისუფალია
Gadagan edilen / Rugset edilen აკრძალულია / ნებადართულია
Başy / Soňy დასაწყისი / დასასრული
Çekmek / Itelemek გათრევა / მიწოლა
Şu ýerde / Aňyryda აქ / იქ
Çilim çekmäň ნუ მოსწევთ
Howply საშიშია
Serasap boluň ფრთხილად
Arakesme შესვენება
Geçelge გადასასვლელი
Maglumat ინფორმაცია
Hajathana ტუალეტი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Ulag ტრანსპორტი
Е Е nirede ýerleşýär სად მდებარეობს . . .
şäher ქალაქი
köҫe ქუჩა
öý სახლი
kassa სალარო
bilet ბილეთი
şäheriň kartasy ქალაქის რუკა
Men taksi ҫagyrmak isleýärin ტაქსის გამოძახება მინდა
Awtobus ავტობუსი
Duralga გაჩერება
Aeroport / Uҫar / Reýs აეროპორტი / თვითმფრინავი / რეისი
Ýük ბარგი
Otly მატარებელი
Ugur მიმართულება
Ugramak / Gelmek გამგზავრება / ჩამოსვლა
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta აღმოსავლეთი / დასავლეთი / ჩრდილოეთი / სამხრე&
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Gulluklar სამსახურები
Pasport kontroly საპასპორტო კონტროლი
Gümrük საბაჟო
Men resminamalarymy ýitirdim დოკუმენტები დავკარგე
Keselhana / Dermanhana / Lukman საავადმყოფო / აფთიაქი / ექიმი
Tiz kömek სასწრაფო დახმარება
Ýangyn söndüriji gullygy სახანძრო სამსახური
Polisiýa პოლიცია
Poҫta ფოსტა
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar რესტორანი / კაფე / ბარი
Ofisiant ოფიციანტი
Men stol zakaz bermek isleýärin მაგიდის შეკვეთა მინდა
Menýu / Çagalar menýusi მენიუ / საბავშვო მენიუ
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak ცივი / ცხელი / გაცხელება
Işdäňiz aҫyk bolsun! შეგარგოთ!
Stakan / jam ჭიქა / ფინჯანი
Çüýşe / Bulgur ბოთლი / ბოკალი
Е syz / Е bilen (რაღაცის ) გარეშე / (რაღაცასთან) ერთად
Suw წყალი
Şerap / Piwo ღვინო / ლუდი
Kofe / Süýt / Çaý ყავა / რძე / ჩაი
Miwe suwy წვენი
Çörek პური
Çorba წვნიანი
Syr ყველი
Şüle / bliny ფაფა / ბლინები
Gant / Duz / Burҫ შაქარი / მარილი / წიწაკა
Et / Balyk / Guş ხორცი / თევზი / ფრინველი
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti ცხვრის ხორცი / ძროხის ხორცი / ღორის ხორცი
Towuk ქათამი
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril მოხარშული / შემწვარი / გრილი
Ajy ცხარე
Desert / Miweler დესერტი / ხილი
Alma ვაშლი
Üzüm ყურძენი
Banan ბანანი
Erik / Şetdaly გარგარი / ატამი
Apelsin / Limon ფორთოხალი / ლიმონი
Ýer tudanasy ხენდრო
Nar ბროწეული
Gök önümler / Salat ბოსტნეული / სალათა
Kartoşka კარტოფილი
Sogan ხახვი
Burҫ წიწაკა
Tüwi ბრინჯი
Sarymsak ნიორი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Töleg / Pul გადახდა / ფული
Hasap, baş üstüne ანგარიში მომიტანეთ, გეთაყვა
Bahasy ფასი
Men kredit kartasy bilen tölejek საკრედიტო ბარათით მინდა გადახდა
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul ხურდა / ხურდა არ მინდა / წვრილმანი გასამრჯელ&
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar მაღაზია / პროდუქტები
Bu näme? რა არის ეს?
Görkeziň მაჩვენეთ . . .
... bahasy näҫe რა ღირს . . .
kilogram კილოგრამი
uly / kiҫi დიდი / პატარა
litr ლიტრი
metr მეტრი
Arzan იაფია
Gymmat ძვირია
Ýeňillik ფასდაკლება
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - Reňk ფერი
Aҫyk reňk / gara reňk ღია / მუქი
ak / gara თეთრი / შავი
ҫal ნაცრისფერი
gyzyl წითელი
gök ლურჯი
mawy ცისფერი
sary ყვითელი
ýaşyl მწვანე
goňur ყავისფერი
mämişi ნარინჯისფერი
syýa gök იისფერი
Türkmen-gürji gepleşik kitaby - kesel ავადმყოფობა
Meniň ... agyrýar . . . მტკივა
başym / iҫim / dişim თავი / ყელი / მუცელი / კბილი
aýagym / elim / bilim ხელი / ფეხი / ზურგი
Meniň temperaturam ýokary მაღალი სიცხე მაქვს
Lukmany ҫagyryň ექიმი გამოიძახეთ


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Gürji-rus gepleşik kitaby
 • Gürji-bolgar gepleşik kitaby
 • Gürji-ispan gepleşik kitaby
 • Gürji-daniýa gepleşik kitaby
 • Gürji-iňlis gepleşik kitaby
 • Gürji-italiýan gepleşik kitaby
 • Gürji-gazak gepleşik kitaby
 • Gürji-litwa gepleşik kitaby
 • Gürji-nemes gepleşik kitaby
 • Gürji-norweg gepleşik kitaby
 • Gürji-polýak gepleşik kitaby
 • Gürji-portugal gepleşik kitaby
 • Gürji-fin gepleşik kitaby
 • Gürji-fransuz gepleşik kitaby
 • Gürji-ҫeh gepleşik kitaby
 • Gürji-belorus gepleşik kitaby
 • Gürji-grek gepleşik kitaby
 • Gürji-koreý gepleşik kitaby
 • Gürji-ýapon gepleşik kitaby
 • Gürji-rumyn gepleşik kitaby
 • Gürji-serb gepleşik kitaby
 • Gürji-türk gepleşik kitaby
 • Gürji-ukrain gepleşik kitaby
 • Gürji-hindi gepleşik kitaby
 • Gürji-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Gürji-wenger gepleşik kitaby
 • Gürji-arab gepleşik kitaby
 • Gürji-golland gepleşik kitaby
 • Gürji-hytaý gepleşik kitaby
 • Gürji-afrikaans gepleşik kitaby
 • Gürji-şwed gepleşik kitaby
 • Gürji-mongol gepleşik kitaby
 • Gürji-iwrit gepleşik kitaby
 • Gürji-farsi gepleşik kitaby
 • Gürji-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Gürji-täjik gepleşik kitaby
 • Gürji-türkmen gepleşik kitaby
 • Gürji-özbek gepleşik kitaby
 • Gürji-slowen gepleşik kitaby
 • Gürji- gepleşik kitaby
 • Gürji-slowak gepleşik kitaby
 • Gürji- gepleşik kitaby
 • Gürji-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Gürji-horwat gepleşik kitaby
 • Gürji- gepleşik kitaby
 • Gürji-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-gürji gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.