gepleşik kitabyTürkmen-mongol gepleşik kitaby

?
Türkmen-mongol gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Söhbet
Men / Siz /
Hawa / Ýok / Үү
Ýaşy / Ýaman /
Salam / Hoş boluň /
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Өөө /
Sag boluň / Baş üstüne /
Bagyşlaň (ýüz tutanda) (ү )
Siziň adyňyz näme? ?
Geҫmäge rugsat ediň өөө ?
Aýtsaňyzlaň өө үү?
Kömek ediň, haýyş edýärin өө үү?
Şuny ýazyň ө
Gaýtalaň ?
Men düşünemok ү
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? ?
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Sifrlar
bir / iki / üç / /
dört / bäş / alty өө / /
ýedi / sekiz / dokuz / /
on / ýüz / müň / /
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Sene
Ýyl
Gün өө
Dynç alyş güni өө
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Hepde
duşenbe
sişenbe
çarşenbe
penşenbe ү
juma
şenbe
ýekşenbe
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - aý
ýanwar ү
fewral
mart
aprel өөү
maý
iýun
iýul
awgust
sentýabr ү
oktýabr
noýabr ү
dekabr
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Myhmanhana
Nomer
Otag Өөө
Ýaşamak
Cije (otelde ýaşamak) өө ( )
Gündiz Өө
Men nomere zakaz beripdim өөө
Sowuk/ Yssy ү /
Açar (oteldäki nomeriň) үүү ( өөө)
çaga үү
uly adam ү
pasport
Bimaza etmäň өөөө
Meni oýaryň . үү
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Awtoulag
Ýol
Öwürim
Çatryk
Sakla
Aýlaw ýol
Geҫmek gadagan
Duralga
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin / үү үү /
Jerime / resminamalar /
Kireýine almak / maşyn kärendesi / ү
Meniň maşynym bozuldy
Awtohyzmat
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Görkezijiler үүүү
Üns beriň
Girelge / Çykalga /
Çepe / Saga үү /
Açyk / Ýapyk /
Boş däl / Boş /
Gadagan edilen / Rugset edilen / өөөө
Başy / Soňy / өө
Çekmek / Itelemek / ү
Şu ýerde / Aňyryda /
Çilim çekmäň үү
Howply
Serasap boluň
Arakesme
Geçelge
Maglumat
Hajathana
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Ulag
nirede ýerleşýär .
şäher
köҫe
öý
kassa
bilet
şäheriň kartasy өө
Men taksi ҫagyrmak isleýärin
Awtobus
Duralga
Aeroport / Uҫar / Reýs / /
Ýük
Otly
Ugur
Ugramak / Gelmek /
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta ү / өө ү / ү / өө ү
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Gulluklar
Pasport kontroly
Gümrük
Men resminamalarymy ýitirdim
Keselhana / Dermanhana / Lukman / /
Tiz kömek ү
Ýangyn söndüriji gullygy
Polisiýa
Poҫta
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar / /
Ofisiant өө
Men stol zakaz bermek isleýärin
Menýu / Çagalar menýusi / үү
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak ү / /
Işdäňiz aҫyk bolsun! !
Stakan / jam /
Çüýşe / Bulgur /
syz / bilen / ү ( )
Suw
Şerap / Piwo /
Kofe / Süýt / Çaý / үү /
Miwe suwy үү
Çörek
Çorba ө
Syr
Şüle / bliny /
Gant / Duz / Burҫ / /
Et / Balyk / Guş / /
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti / Ү /
Towuk
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril / /
Ajy
Desert / Miweler /
Alma
Üzüm ү
Banan
Erik / Şetdaly /
Apelsin / Limon /
Ýer tudanasy ү
Nar
Gök önümler / Salat /
Kartoşka ө
Sogan
Burҫ
Tüwi
Sarymsak
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Töleg / Pul өө / өө
Hasap, baş üstüne үү
Bahasy Ү
Men kredit kartasy bilen tölejek өө
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul / ү / өө
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar үү / ү
Bu näme? ?
Görkeziň Үүү
... bahasy näҫe ү
kilogram
uly / kiҫi /
litr
metr
Arzan
Gymmat Ү
Ýeňillik өөө
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - Reňk Өө
Aҫyk reňk / gara reňk /
ak / gara /
ҫal
gyzyl
gök
mawy ө
sary
ýaşyl
goňur
mämişi
syýa gök
Türkmen-mongol gepleşik kitaby - kesel Ө
Meniň ... agyrýar ...өө
başym / iҫim / dişim / / / ү
aýagym / elim / bilim ө / /
Meniň temperaturam ýokary
Lukmany ҫagyryň ө


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Mongol-rus gepleşik kitaby
 • Mongol-bolgar gepleşik kitaby
 • Mongol-ispan gepleşik kitaby
 • Mongol-daniýa gepleşik kitaby
 • Mongol-iňlis gepleşik kitaby
 • Mongol-italiýan gepleşik kitaby
 • Mongol-gazak gepleşik kitaby
 • Mongol-litwa gepleşik kitaby
 • Mongol-nemes gepleşik kitaby
 • Mongol-norweg gepleşik kitaby
 • Mongol-polýak gepleşik kitaby
 • Mongol-portugal gepleşik kitaby
 • Mongol-fin gepleşik kitaby
 • Mongol-fransuz gepleşik kitaby
 • Mongol-ҫeh gepleşik kitaby
 • Mongol-belorus gepleşik kitaby
 • Mongol-grek gepleşik kitaby
 • Mongol-gürji gepleşik kitaby
 • Mongol-koreý gepleşik kitaby
 • Mongol-ýapon gepleşik kitaby
 • Mongol-rumyn gepleşik kitaby
 • Mongol-serb gepleşik kitaby
 • Mongol-türk gepleşik kitaby
 • Mongol-ukrain gepleşik kitaby
 • Mongol-hindi gepleşik kitaby
 • Mongol-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Mongol-wenger gepleşik kitaby
 • Mongol-arab gepleşik kitaby
 • Mongol-golland gepleşik kitaby
 • Mongol-hytaý gepleşik kitaby
 • Mongol-afrikaans gepleşik kitaby
 • Mongol-şwed gepleşik kitaby
 • Mongol-iwrit gepleşik kitaby
 • Mongol-farsi gepleşik kitaby
 • Mongol-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Mongol-täjik gepleşik kitaby
 • Mongol-türkmen gepleşik kitaby
 • Mongol-özbek gepleşik kitaby
 • Mongol-slowen gepleşik kitaby
 • Mongol- gepleşik kitaby
 • Mongol-slowak gepleşik kitaby
 • Mongol- gepleşik kitaby
 • Mongol-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Mongol-horwat gepleşik kitaby
 • Mongol- gepleşik kitaby
 • Mongol-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-mongol gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.