gepleşik kitabyTürkmen- gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen- gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen- gepleşik kitaby - Söhbet Söhbət
Men / Siz Mən / Siz
Hawa / Ýok Bəli / Xeyr
Ýaşy / Ýaman Yaxşı / Pis
Salam / Hoş boluň Salam / Sağ olun
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Sabahınız xeyir / Gecəniz xeyrə qalsın
Sag boluň / Baş üstüne Sağ olun / Buyurun
Bagyşlaň (ýüz tutanda) 1. Bağışlayın 2. Üzr istəyirəm
Siziň adyňyz näme? Adınız nədir?
Geҫmäge rugsat ediň İcazə verin (keçim)
Aýtsaňyzlaň Zəhmət olmasa, deyərdiniz
Kömek ediň, haýyş edýärin Zəhmət olmasa, kömək edin
Şuny ýazyň Bunu yazın
Gaýtalaň Təkrar edin
Men düşünemok Başa düşmürəm
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Siz ingiliscə danışırsınızmı?
Türkmen- gepleşik kitaby - Sifrlar Rəqəmlər
bir / iki / üç bir / iki / üç
dört / bäş / alty dörd / beş / altı
ýedi / sekiz / dokuz yeddi / səkkiz / doqquz
on / ýüz / müň on / yüz / min
Türkmen- gepleşik kitaby - Sene Tarix
Ýyl İl
Gün Gün
Dynç alyş güni İstirahət günü
Türkmen- gepleşik kitaby - Hepde Həftə
duşenbe bazar ertəsi
sişenbe çərşənbə axşamı
çarşenbe çərşənbə
penşenbe cümə axşamı
juma cümə
şenbe şənbə
ýekşenbe bazar
Türkmen- gepleşik kitaby - aý Ay
ýanwar yanvar
fewral fevral
mart mart
aprel aprel
maý may
iýun iyun
iýul iyul
awgust avqust
sentýabr sentyabr
oktýabr oktyabr
noýabr noyabr
dekabr dekabr
Türkmen- gepleşik kitaby - Myhmanhana Otel
Nomer Nömrə
Otag Otaq
Ýaşamak Yaşamaq
Cije (otelde ýaşamak) Bir gecə
Gündiz Gün
Men nomere zakaz beripdim Nömrə sifariş etmişdim
Sowuk/ Yssy Soyuqdur / İstidir
Açar (oteldäki nomeriň) Nömrənin açarı
çaga uşaq
uly adam böyük
pasport pasport
Bimaza etmäň Narahat etməyin
Meni Е Е oýaryň Məni saat ..... oyadın
Türkmen- gepleşik kitaby - Awtoulag 1. Maşın 2. Avtomobil
Ýol Yol
Öwürim Döngə
Çatryk Dörd yol ayrıcı
Sakla Stop
Aýlaw ýol Dolayı yol
Geҫmek gadagan Keçmək qadağandır
Duralga Dayanacaq
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Yanacaq doldurma məntəqəsi / Tam doldurun / Benzin
Jerime / resminamalar Cərimə / sənədlər
Kireýine almak / maşyn kärendesi Avtomobil kirayəsi
Meniň maşynym bozuldy Maşınım xarab olub
Awtohyzmat Avtomobil təmiri
Türkmen- gepleşik kitaby - Görkezijiler Nişanlar
Üns beriň Diqqət
Girelge / Çykalga Giriş / Çıxış
Çepe / Saga Sola / Sağa
Açyk / Ýapyk Bağlıdır / Açıqdır
Boş däl / Boş Məşğuldur / 1. Boşdur 2. Məşğul deyil
Gadagan edilen / Rugset edilen Qadağandır / 1. Olar 2. İcazə verilib
Başy / Soňy Başlanğıc / Son
Çekmek / Itelemek Dartmaq / İtələmək
Şu ýerde / Aňyryda Burada / Orada
Çilim çekmäň Siqaret çəkmək qadağandır
Howply Təhükəlidir
Serasap boluň Ehtiyatlı olun
Arakesme Fasilə
Geçelge Keçid
Maglumat Məlumat
Hajathana Tualet
Türkmen- gepleşik kitaby - Ulag Nəqliyyat
Е Е nirede ýerleşýär 1. ..... haradadır 2. ..... harada yerləşir
şäher şəhər
köҫe küçə
öý ev
kassa kassa
bilet bilet
şäheriň kartasy şəhərin xəritəsi
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Taksi çağırmaq istərdim
Awtobus Avtobus
Duralga Dayanacaq
Aeroport / Uҫar / Reýs Aeroport / Təyyarə / Reys
Ýük Yük
Otly Qatar
Ugur İstiqamət
Ugramak / Gelmek Yola düşmək / Gəlmək
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta şərq / qərb / şimal / cənub
Türkmen- gepleşik kitaby - Gulluklar Xidmətlər
Pasport kontroly Pasport yoxlanışı
Gümrük Gömrük
Men resminamalarymy ýitirdim Sənədlərimi itirmişəm
Keselhana / Dermanhana / Lukman Xəstəxana / Aptek / Doktor
Tiz kömek Təcili yardım
Ýangyn söndüriji gullygy Yanğınsöndürmə
Polisiýa Polis
Poҫta Poçt
Türkmen- gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Restoran / Kafe / Bar
Ofisiant Ofisiant
Men stol zakaz bermek isleýärin Stol sifariş etmək istəyirəm
Menýu / Çagalar menýusi Menyu / Uşaq menyusu
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Soyuq / İsti / Qızdırmaq
Işdäňiz aҫyk bolsun! Nuş olsun!
Stakan / jam Stəkan / Fincan
Çüýşe / Bulgur Butılka / qədəh
Е syz / Е bilen olmadan / ilə
Suw Su
Şerap / Piwo Çaxır / Pivə
Kofe / Süýt / Çaý Kofe / Süd / Çay
Miwe suwy Şirə
Çörek Çörək
Çorba Şorba
Syr Pendir
Şüle / bliny Sıyıq / Blinı
Gant / Duz / Burҫ Şəkər / Duz / İstiot
Et / Balyk / Guş Ət / Balıq / Quş əti
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Qoyun əti / Mal əti / Donuz əti
Towuk Toyuq
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Qaynadılmış / Qızardılmış / Qril
Ajy Acı
Desert / Miweler Desert / Meyvə
Alma Alma
Üzüm Üzüm
Banan Banan
Erik / Şetdaly Ərik / Şaftalı
Apelsin / Limon Portağal / Limon
Ýer tudanasy Çiyələk
Nar Nar
Gök önümler / Salat Tərəvəz / Salat
Kartoşka Kartof
Sogan Soğan
Burҫ İstiot
Tüwi Düyü
Sarymsak Sarımsaq
Türkmen- gepleşik kitaby - Töleg / Pul Ödəniş / Pul
Hasap, baş üstüne Zəhmət olmasa, hesabı gətirərdiniz
Bahasy Qiyməti
Men kredit kartasy bilen tölejek Kredit kartı ilə ödəniş etmək istəyirəm
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Qalıq / Qalıq yoxdur / Çay pulu
Türkmen- gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Dükan / Ərzaqlar
Bu näme? Bu nədir?
Görkeziň ..... göstərin
... bahasy näҫe ..... neçəyədir?
kilogram Kiloqram
uly / kiҫi böyük / balaca
litr litr
metr metr
Arzan Ucuz
Gymmat Baha
Ýeňillik Endirim
Türkmen- gepleşik kitaby - Reňk Rəng
Aҫyk reňk / gara reňk açıq / tünd
ak / gara ağ / qara
ҫal boz
gyzyl qırmızı
gök göy
mawy mavi
sary sarı
ýaşyl yaşıl
goňur qəhvəyi
mämişi narıncı
syýa gök bənövşəyi
Türkmen- gepleşik kitaby - kesel Xəstəlik
Meniň ... agyrýar Mənim .....-ım ağrıyır
başym / iҫim / dişim baş / boğaz / qarın / diş
aýagym / elim / bilim ayaq / əl / kürək
Meniň temperaturam ýokary Temperaturum var
Lukmany ҫagyryň Həkim çağırın


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • -rus gepleşik kitaby
 • -bolgar gepleşik kitaby
 • -ispan gepleşik kitaby
 • -daniýa gepleşik kitaby
 • -iňlis gepleşik kitaby
 • -italiýan gepleşik kitaby
 • -gazak gepleşik kitaby
 • -litwa gepleşik kitaby
 • -nemes gepleşik kitaby
 • -norweg gepleşik kitaby
 • -polýak gepleşik kitaby
 • -portugal gepleşik kitaby
 • -fin gepleşik kitaby
 • -fransuz gepleşik kitaby
 • -ҫeh gepleşik kitaby
 • -belorus gepleşik kitaby
 • -grek gepleşik kitaby
 • -gürji gepleşik kitaby
 • -koreý gepleşik kitaby
 • -ýapon gepleşik kitaby
 • -rumyn gepleşik kitaby
 • -serb gepleşik kitaby
 • -türk gepleşik kitaby
 • -ukrain gepleşik kitaby
 • -hindi gepleşik kitaby
 • -wiýetnam gepleşik kitaby
 • -wenger gepleşik kitaby
 • -arab gepleşik kitaby
 • -golland gepleşik kitaby
 • -hytaý gepleşik kitaby
 • -afrikaans gepleşik kitaby
 • -şwed gepleşik kitaby
 • -mongol gepleşik kitaby
 • -iwrit gepleşik kitaby
 • -farsi gepleşik kitaby
 • -gyrgyz gepleşik kitaby
 • -täjik gepleşik kitaby
 • -türkmen gepleşik kitaby
 • -özbek gepleşik kitaby
 • -slowen gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -slowak gepleşik kitaby
 • -indoneziýa gepleşik kitaby
 • -horwat gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen- gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.