gepleşik kitaby



Türkmen- gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen- gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen- gepleşik kitaby - Söhbet հարցազրույց
Men / Siz I / դուք
Hawa / Ýok Այո / Ոչ
Ýaşy / Ýaman Լավ / վատ
Salam / Hoş boluň Hello / Goodbye
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Բարի լույս / Բարի գիշեր
Sag boluň / Baş üstüne Շնորհակալություն ձեզ / խնդրում
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Ներեցեք համար (բեռնաթափման)
Siziň adyňyz näme? Ինչ է ձեր անունը?
Geҫmäge rugsat ediň Թույլ տվեք անցնել
Aýtsaňyzlaň արագ
Kömek ediň, haýyş edýärin Օգնություն, խնդրում ենք
Şuny ýazyň Գրեք այն
Gaýtalaň կրկնել
Men düşünemok Ես չեմ հասկանում, թե
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Դուք ասում եք, անգլերենով:
Türkmen- gepleşik kitaby - Sifrlar գործիչներ
bir / iki / üç մեկ / երկու / երեք
dört / bäş / alty Չորս / հինգ / վեց
ýedi / sekiz / dokuz յոթ / ութ / ինը
on / ýüz / müň տասը / մեկ հարյուր / հազար
Türkmen- gepleşik kitaby - Sene ամսաթիվ
Ýyl տարի
Gün օր
Dynç alyş güni արտադրանք
Türkmen- gepleşik kitaby - Hepde շաբաթ
duşenbe երկուշաբթի
sişenbe երեքշաբթի
çarşenbe չորեքշաբթի
penşenbe հինգշաբթի
juma ուրբաթ
şenbe շաբաթ
ýekşenbe կիրակի
Türkmen- gepleşik kitaby - aý ամիս
ýanwar հունվար
fewral փետրվար
mart մարտ
aprel ապրիլ
maý մայիս
iýun հունիսի
iýul հուլիսի
awgust օգոստոս
sentýabr սեպտեմբեր
oktýabr հոկտեմբեր
noýabr նոյեմբեր
dekabr դեկտեմբեր
Türkmen- gepleşik kitaby - Myhmanhana հյուրանոց
Nomer թիվ
Otag սենյակ
Ýaşamak հարմարեցում
Cije (otelde ýaşamak) Գիշերային (նստավայրում)
Gündiz օր
Men nomere zakaz beripdim Ես հրամայել սենյակ
Sowuk/ Yssy Սառը / տաք
Açar (oteldäki nomeriň) Առանցքային (- ից սենյակներում հյուրանոցու
çaga երեխա
uly adam չափահաս
pasport անձնագիր
Bimaza etmäň Չեն խանգարի
Meni Е Е oýaryň Wake ինձ, ...
Türkmen- gepleşik kitaby - Awtoulag ավտոմեքենա
Ýol ճանապարհ
Öwürim աղավաղում
Çatryk հատում
Sakla կանգ առնել
Aýlaw ýol շեղում
Geҫmek gadagan ճանապարհային մինչեւ
Duralga կայանում
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Լցնում / Լրացրեք լիարժեք տանկի / Բենզին
Jerime / resminamalar Fine / փաստաթղթերը
Kireýine almak / maşyn kärendesi Rental / Ավտոմեքենաների վարձույթ
Meniň maşynym bozuldy Իմ մեքենան կոտրել ներքեւ
Awtohyzmat ավտոմեքենա
Türkmen- gepleşik kitaby - Görkezijiler ցուցիչների
Üns beriň Զգուշացեք
Girelge / Çykalga Մուտք / Արդյունք
Çepe / Saga Ձախ եզրի / Right
Açyk / Ýapyk Փակ / Բացել
Boş däl / Boş Busy / Հասանելի
Gadagan edilen / Rugset edilen Արգելվում / Թույլատրված
Başy / Soňy Սկիզբ / End
Çekmek / Itelemek Քաշեք / Push
Şu ýerde / Aňyryda Այստեղ / Այնտեղ
Çilim çekmäň ծխելը արգելվում է
Howply վտանգավորության
Serasap boluň ուշադիր
Arakesme կոտրել
Geçelge անցում
Maglumat Տեղեկատվություն
Hajathana WC
Türkmen- gepleşik kitaby - Ulag տրանսպորտային
Е Е nirede ýerleşýär Որտեղ է ...
şäher քաղաք
köҫe փողոց
öý տուն
kassa Դրամարկղ
bilet տոմս
şäheriň kartasy քաղաքի քարտեզը
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Ես կցանկանայի տաքսի կանչել
Awtobus ավտոբուս
Duralga կանգ առնել
Aeroport / Uҫar / Reýs Airport / Aircraft / Flight
Ýük բագաժ
Otly գնացք
Ugur ուղղություն
Ugramak / Gelmek Մեկնում / Ժամանում
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta արեւելք / West / հյուսիս / հարավ
Türkmen- gepleşik kitaby - Gulluklar ծառայություններ
Pasport kontroly անձնագրերի ստուգում
Gümrük Մաքսազերծված է
Men resminamalarymy ýitirdim Ես կորցրել փաստաթղթերը
Keselhana / Dermanhana / Lukman Հիվանդանոցային / Դեղագործություն / Բժիշկ
Tiz kömek շտապ օգնություն
Ýangyn söndüriji gullygy կրակ
Polisiýa ոստիկանություն
Poҫta փոստ
Türkmen- gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Ռեստորան / Սրճարան / Բար
Ofisiant մատուցող
Men stol zakaz bermek isleýärin Ես ուզում եմ Գիրք սեղան
Menýu / Çagalar menýusi Մենյու / Մանկական մենյու
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Սառը / տաք / Warm
Işdäňiz aҫyk bolsun! Bon appetit!
Stakan / jam A ապակի / բաժակ
Çüýşe / Bulgur Շշի / Glass
Е syz / Е bilen հետ / առանց (մի բան)
Suw ջուր
Şerap / Piwo Գինի / Գարեջուր
Kofe / Süýt / Çaý Սուրճ / Milk / Tea
Miwe suwy հյութ
Çörek հաց
Çorba ապուր
Syr պանիր
Şüle / bliny Շիլա / Բլիթներ
Gant / Duz / Burҫ Շաքարավազ / Աղ / Pepper
Et / Balyk / Guş Միս / Fish / Bird
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Lamb / Տավարի / Pork
Towuk հավ
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Եփած / տապակած / գրիլ
Ajy սուր
Desert / Miweler Աղանդեր / Fruit
Alma խնձոր
Üzüm խաղող
Banan բանան
Erik / Şetdaly Ծիրանի / Peach
Apelsin / Limon Orange / Կիտրոն
Ýer tudanasy ելակ
Nar նուռ
Gök önümler / Salat Բանջարեղեն / Salad
Kartoşka կարտոֆիլ
Sogan աղեղ
Burҫ պղպեղ
Tüwi բրինձ
Sarymsak սխտոր
Türkmen- gepleşik kitaby - Töleg / Pul Cash / Money
Hasap, baş üstüne Bill, խնդրում ենք
Bahasy գին
Men kredit kartasy bilen tölejek Ես ուզում եմ վճարել կրեդիտ քարտով
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Առաքում / Առանց ավանդային / Tips
Türkmen- gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Խանութ / Ապրանքներ
Bu näme? Ինչ է դա:
Görkeziň Ցույց են տալիս, ...
... bahasy näҫe Որքան է ...
kilogram կիլոգրամ
uly / kiҫi մեծ / փոքր
litr L
metr մետր
Arzan էժան
Gymmat թանկ
Ýeňillik զեղչել
Türkmen- gepleşik kitaby - Reňk գույն
Aҫyk reňk / gara reňk Light / Dark
ak / gara Սպիտակ / Black
ҫal գորշ
gyzyl կարմիր
gök կապույտ
mawy կապույտ
sary դեղին գույն
ýaşyl կանաչ
goňur դարչնագույն
mämişi նարնջի
syýa gök կարմրել
Türkmen- gepleşik kitaby - kesel հիվանդություն
Meniň ... agyrýar Այն ցավում ...
başym / iҫim / dişim ղեկավարը / կոկորդի / ստամոքսի / ատամի
aýagym / elim / bilim ոտքը / ARM / ետ
Meniň temperaturam ýokary Ես դողէրոցք
Lukmany ҫagyryň Կարող եք բժիշկ կանչել:


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • -rus gepleşik kitaby
 • -bolgar gepleşik kitaby
 • -ispan gepleşik kitaby
 • -daniýa gepleşik kitaby
 • -iňlis gepleşik kitaby
 • -italiýan gepleşik kitaby
 • -gazak gepleşik kitaby
 • -litwa gepleşik kitaby
 • -nemes gepleşik kitaby
 • -norweg gepleşik kitaby
 • -polýak gepleşik kitaby
 • -portugal gepleşik kitaby
 • -fin gepleşik kitaby
 • -fransuz gepleşik kitaby
 • -ҫeh gepleşik kitaby
 • -belorus gepleşik kitaby
 • -grek gepleşik kitaby
 • -gürji gepleşik kitaby
 • -koreý gepleşik kitaby
 • -ýapon gepleşik kitaby
 • -rumyn gepleşik kitaby
 • -serb gepleşik kitaby
 • -türk gepleşik kitaby
 • -ukrain gepleşik kitaby
 • -hindi gepleşik kitaby
 • -wiýetnam gepleşik kitaby
 • -wenger gepleşik kitaby
 • -arab gepleşik kitaby
 • -golland gepleşik kitaby
 • -hytaý gepleşik kitaby
 • -afrikaans gepleşik kitaby
 • -şwed gepleşik kitaby
 • -mongol gepleşik kitaby
 • -iwrit gepleşik kitaby
 • -farsi gepleşik kitaby
 • -gyrgyz gepleşik kitaby
 • -täjik gepleşik kitaby
 • -türkmen gepleşik kitaby
 • -özbek gepleşik kitaby
 • -slowen gepleşik kitaby
 • -slowak gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -indoneziýa gepleşik kitaby
 • -horwat gepleşik kitaby
 • - gepleşik kitaby
 • -eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen- gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.