gepleşik kitabyTürkmen-gyrgyz gepleşik kitaby

Как выбрать бюро переводов?
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Söhbet Сүйлөшүү
Men / Siz Мен/Сиз
Hawa / Ýok Ооба/Жок
Ýaşy / Ýaman Жакшы/ Жаман
Salam / Hoş boluň Саламатсызбы/Саламатта калыңыз
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun Куттуу шашке/Тынч уктаңыз
Sag boluň / Baş üstüne Рахмат/Эчнерсе эмес
Bagyşlaň (ýüz tutanda) Кечирип коюңуз
Siziň adyňyz näme? Сиздин атыңыз ким?
Geҫmäge rugsat ediň Ɵтүүгө уруксат этиңиз
Aýtsaňyzlaň Пикир айтып коюңуз
Kömek ediň, haýyş edýärin Сураныч, жардам берип коюңуз
Şuny ýazyň Буну жазып коюңуз
Gaýtalaň Кайталап коюңуз
Men düşünemok Мен түшүнбөдүм
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? Сиз англисче сүйлөйсүзбү
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Sifrlar Цифралар
bir / iki / üç бир/эки/үч
dört / bäş / alty төрт/беш/алты
ýedi / sekiz / dokuz жети/сегиз/тогуз
on / ýüz / müň он/жүз/миң
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Sene Дата
Ýyl Жыл
Gün Күн
Dynç alyş güni Эс алуу күн
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Hepde Жума
duşenbe дүйшөмбү
sişenbe шейшемби
çarşenbe шаршемби
penşenbe бейшемби
juma жума
şenbe ишенби
ýekşenbe жекшемби
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - aý Ай
ýanwar үчтүн айы
fewral Бирдин айы
mart Жалган Куран
aprel Чын Куран
maý Бугу
iýun Кулжа
iýul Теке
awgust Баш Оона
sentýabr Аяк Оона
oktýabr Тогуздун айы
noýabr Жетинин айы
dekabr Бештин айы
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Myhmanhana Мейманкана
Nomer Бөлмө
Otag Бөлмө
Ýaşamak Жашоо
Cije (otelde ýaşamak) Түн
Gündiz Күн
Men nomere zakaz beripdim Мен бөлмө заказ кылгам
Sowuk/ Yssy Суук/Жылуу
Açar (oteldäki nomeriň) Ачкыч
çaga бала
uly adam бойго жеткен
pasport паспорт
Bimaza etmäň Беймаза кылбагыла
Meni … … oýaryň Мени … ойготуп койгула
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Awtoulag Автомобиль
Ýol Жол
Öwürim Бурулуш
Çatryk Жолдун кесилиши
Sakla Токто
Aýlaw ýol Айланып өтмө жол
Geҫmek gadagan Жүрүүгө тыйуу салынат
Duralga Туруучу жай
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin Май куюу/Толук бак куюп бергиле/Бензин
Jerime / resminamalar Штраф / документтер
Kireýine almak / maşyn kärendesi Прокат / Машинаны ижарага (арендага) алуу
Meniň maşynym bozuldy Менин машинем сынып калды
Awtohyzmat Автосервис
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Görkezijiler Көрсөткүч
Üns beriň Көңүл бургула
Girelge / Çykalga Кирүү/Чыгуу
Çepe / Saga Солго/Оңго
Açyk / Ýapyk Жабык/Ачык
Boş däl / Boş Бош эмас/Бош
Gadagan edilen / Rugset edilen Болбойт/Болот
Başy / Soňy Башы/Аягы
Çekmek / Itelemek Тартуу/Түртүү
Şu ýerde / Aňyryda Бул жерде/Тиги жерде
Çilim çekmäň Тамеки чексе болбойт
Howply Коркунучтуу
Serasap boluň Абайлоо
Arakesme Танапис
Geçelge Ɵтүү
Maglumat Маалымат
Hajathana Ажаткана
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Ulag Транспорт
… … nirede ýerleşýär … кайсыл жерде жайгашкан
şäher Шаар
köҫe Көчө
öý үй
kassa касса
bilet билет
şäheriň kartasy шаардын картасы
Men taksi ҫagyrmak isleýärin Мен такси чакырайын дегем
Awtobus Автобус
Duralga Аялдама
Aeroport / Uҫar / Reýs Аэропорт / Самолет / Рейс
Ýük Жүк
Otly Поезд
Ugur Тарап
Ugramak / Gelmek Жөнөтүү
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta чыгыш/батыш/түндүк/түштүк
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Gulluklar Кызматтар
Pasport kontroly Паспорттук контроль
Gümrük Бажы
Men resminamalarymy ýitirdim Мен документтерди жоготуп алдым
Keselhana / Dermanhana / Lukman Оорукана/Дарыкана/Доктор
Tiz kömek Тез жардам
Ýangyn söndüriji gullygy Ɵрт өчүрүүчү кызматы
Polisiýa Полиция
Poҫta Почта
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar Ресторан / Кафе / Бар
Ofisiant Официант
Men stol zakaz bermek isleýärin Мен үстөл заказ кылайын дегем
Menýu / Çagalar menýusi Меню/Кичинекей балдардын менюсу
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak Муздак/Ысык/Жылытуу
Işdäňiz aҫyk bolsun! Аш болсун!
Stakan / jam Стакан/Чыны
Çüýşe / Bulgur бөтөлкө/бокал
… syz / … bilen жок/(бирөө) менен
Suw Суу
Şerap / Piwo Вино/Пиво
Kofe / Süýt / Çaý Кофе/Сүт
Miwe suwy Шире
Çörek Нан
Çorba Шоропо
Syr Сыр
Şüle / bliny Ботко/Блин
Gant / Duz / Burҫ Кумшекер/Туз/Мурч
Et / Balyk / Guş Эт/Балык/Канаттуу
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti Койдун эти/Уйдун эти/Чочконун эти
Towuk Тоок
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril Бышырылган/Куурулган/Гриль
Ajy Ачуу
Desert / Miweler Десерт/Мөмө жемиш
Alma Алма
Üzüm Жүзүм
Banan Банан
Erik / Şetdaly Ɵрүк/Шабдалы
Apelsin / Limon Апельсин / Лимон
Ýer tudanasy Кулпунай
Nar Анар
Gök önümler / Salat Жашылчалар/Салат
Kartoşka Картөшкө
Sogan Пияз
Burҫ Калемпир
Tüwi Гүрүч
Sarymsak Сарымсак
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Töleg / Pul Төлөө/Акча
Hasap, baş üstüne Эсептеп коюңуз
Bahasy Баа
Men kredit kartasy bilen tölejek Мен кредит картасы менен төлөгүм келет
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul Кайтым/Кайтымы жок/Чайпул
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar Дүкөн/Азык-түлүк
Bu näme? Бул эмне?
Görkeziň … көрсөткүлөчү
... bahasy näҫe … канча турут
kilogram килограмм
uly / kiҫi чоң/кичине
litr литр
metr метр
Arzan Арзан
Gymmat Кымбат
Ýeňillik Арзандатуу
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - Reňk Ɵң
Aҫyk reňk / gara reňk ачык/ачык эмес
ak / gara ак/кара
ҫal боз
gyzyl кызыл
gök көк
mawy ачык көк
sary сары
ýaşyl жашыл
goňur күрөң
mämişi оранжевый
syýa gök кызгылт көк
Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby - kesel Оору
Meniň ... agyrýar Менин … ооруп жатат
başym / iҫim / dişim баш/тамак/ич/тиш
aýagym / elim / bilim бут/кол/арка
Meniň temperaturam ýokary Менин температурам өйдө болуп жатат
Lukmany ҫagyryň Врачты чакыргыла


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Gyrgyz-rus gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-bolgar gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-ispan gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-daniýa gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-iňlis gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-italiýan gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-gazak gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-litwa gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-nemes gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-norweg gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-polýak gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-portugal gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-fin gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-fransuz gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-ҫeh gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-belorus gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-grek gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-gürji gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-koreý gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-ýapon gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-rumyn gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-serb gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-türk gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-ukrain gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-hindi gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-wenger gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-arab gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-golland gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-hytaý gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-afrikaans gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-şwed gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-mongol gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-iwrit gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-farsi gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-täjik gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-türkmen gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-özbek gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-slowen gepleşik kitaby
 • Gyrgyz- gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-slowak gepleşik kitaby
 • Gyrgyz- gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-horwat gepleşik kitaby
 • Gyrgyz- gepleşik kitaby
 • Gyrgyz-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.