gepleşik kitabyTürkmen-iwrit gepleşik kitaby

 ак выбрать бюро переводов?
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby Flarus terjime kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan düzüldi. Taslamanyň işine ene dilinde işleýän redaktorlar we terjimeҫiler gatnaşdylar. Biz hemme ýagdaýlarda ulanmaga bolýan doly bahaly gepleşik kitabyny taýýarlamagy maksat goýmadyk. Bu kitapҫa diňe iň zerur sözleriň terjimesini we transkripsiýasyny öz iҫine alýar.

Sahypany ҫapdan ҫykarmak
Sahypany ҫapdan ҫykarmak


Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Söhbet שיחה
Men / Siz אני / אתה/את
Hawa / Ýok כן / לא
Ýaşy / Ýaman טוב / רע
Salam / Hoş boluň שלום / להתראות
Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun בוקר טוב / לילה טוב
Sag boluň / Baş üstüne תודה / בבקשה
Bagyşlaň (ýüz tutanda) סליחה
Siziň adyňyz näme? מה שמך?
Geҫmäge rugsat ediň תן לי דרך
Aýtsaňyzlaň הגידו בבקשה
Kömek ediň, haýyş edýärin עזור לי, בבקשה
Şuny ýazyň כתבו את זה
Gaýtalaň חזרו על
Men düşünemok אני לא מבין
Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi? את מדבר באנגלית?
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Sifrlar הדמויות
bir / iki / üç אחד / שתיים / שלוש
dört / bäş / alty ארבעה / חמש / שש
ýedi / sekiz / dokuz שבעה / שמונה / תשע
on / ýüz / müň עשר / מאה / אלף
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Sene תאריך
Ýyl שנה
Gün יום
Dynç alyş güni תפוקה
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Hepde שבוע
duşenbe יום שני
sişenbe יום שלישי
çarşenbe יום רביעי
penşenbe יום חמישי
juma יום שישי
şenbe יום שבת
ýekşenbe יום ראשון
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - aý חודש
ýanwar ינואר
fewral פברואר
mart מרץ
aprel אפריל
maý מאי
iýun יוני
iýul יולי
awgust אוגוסט
sentýabr ספטמבר
oktýabr אוקטובר
noýabr נובמבר
dekabr דצמבר
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Myhmanhana מלון
Nomer חדר במלון
Otag חדר
Ýaşamak מגורים
Cije (otelde ýaşamak) לילה (מלון)
Gündiz יום
Men nomere zakaz beripdim אני הזמנתי חדר
Sowuk/ Yssy קר / חם
Açar (oteldäki nomeriň) מפתח)מחדר המלון(
çaga תינוק
uly adam מבוגר
pasport דרכון
Bimaza etmäň נא לא להפריע
Meni Е Е oýaryň העירו אותי ב...
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Awtoulag מכונית
Ýol כביש
Öwürim לפנות
Çatryk הצטלבות
Sakla להפסיק
Aýlaw ýol מעקף
Geҫmek gadagan עד הכביש
Duralga חניה
Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin תחנת דלק/מלאו את מיכל הדלק/דלק
Jerime / resminamalar כנס/מסמכים
Kireýine almak / maşyn kärendesi השכרה / השכרת רכב
Meniň maşynym bozuldy המכונית שלי התקלקלה
Awtohyzmat שירות אוטומטי
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Görkezijiler מצביעים
Üns beriň תשומת לב
Girelge / Çykalga קלט / פלט
Çepe / Saga שמאל / ימין
Açyk / Ýapyk סגור / פתוח
Boş däl / Boş עסוק / פנוי
Gadagan edilen / Rugset edilen אסור/מותר
Başy / Soňy התחלה / סיום
Çekmek / Itelemek למשוך / לדחוף
Şu ýerde / Aňyryda כאן / שם
Çilim çekmäň אסור לעשן
Howply מסוכן
Serasap boluň זהירות
Arakesme לשבור
Geçelge מעבר
Maglumat מידע
Hajathana שרותים
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Ulag תחבורה
Е Е nirede ýerleşýär איפה ...
şäher עיר
köҫe רחוב
öý בית
kassa מזומנים
bilet כרטיס
şäheriň kartasy מפת העיר
Men taksi ҫagyrmak isleýärin אני רוצה להזמין מונית
Awtobus אוטובוס
Duralga להפסיק
Aeroport / Uҫar / Reýs שדה תעופה / מטוס / טיסה
Ýük מטען
Otly רכבת
Ugur הוראה
Ugramak / Gelmek יציאה / הגעה
gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta מזרח / מערב / צפון / דרום
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Gulluklar שרות
Pasport kontroly ביקורת דרכונים
Gümrük מכס
Men resminamalarymy ýitirdim אני איבדתי את המסמכים שלי
Keselhana / Dermanhana / Lukman בית חולים / בית מרקחת / רופא
Tiz kömek אמבולנס
Ýangyn söndüriji gullygy שירות אש
Polisiýa המשטרה
Poҫta דואר
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Restoran / Kafe / Bar מסעדה / בית קפה / בר
Ofisiant מלצר
Men stol zakaz bermek isleýärin אני רוצה להזמין שולחן
Menýu / Çagalar menýusi תפריט / תפריט לילדים
Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak קר / חם / לחמם
Işdäňiz aҫyk bolsun! בתיאבון!
Stakan / jam כוס / ספל
Çüýşe / Bulgur בקבוק / כוס
Е syz / Е bilen בלי / עם )משהו(
Suw מים
Şerap / Piwo יין / בירה
Kofe / Süýt / Çaý קפה / חלב / תה
Miwe suwy מיץ
Çörek לחם
Çorba מרק
Syr גבינה
Şüle / bliny שיבולת שועל / הפנקייק
Gant / Duz / Burҫ סוכר / מלח / פלפל
Et / Balyk / Guş בשר / דגים / עופות
Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti כבש / בקר / חזיר
Towuk עוף
Gaýnadylan / Gowurlan / Gril מבושל / מטוגן / גריל
Ajy חריף
Desert / Miweler קינוח / פרות
Alma תפוח
Üzüm ענבים
Banan בננה
Erik / Şetdaly מישמש / אפרסק
Apelsin / Limon תפוז/ לימון
Ýer tudanasy תות
Nar רמון
Gök önümler / Salat ירקות / סלט
Kartoşka תפוחי אדמה
Sogan בצל
Burҫ פלפל
Tüwi אורז
Sarymsak שום
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Töleg / Pul תשלום / כסף
Hasap, baş üstüne חשבון, בבקשה
Bahasy מחיר
Men kredit kartasy bilen tölejek אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul עודף/בלי עודף/טיפ
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Dukan / Azyklar חנות/סחורה
Bu näme? מה זה?
Görkeziň הצג ...
... bahasy näҫe כמה זה ...
kilogram ק"ג
uly / kiҫi גדול / קטן
metr מטר
Arzan זול
Gymmat ביוקר
Ýeňillik דיסקונט
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - Reňk צבע
Aҫyk reňk / gara reňk בהיר/כהה
ak / gara לבן / שחור
ҫal אפור
gyzyl אדום
gök כחול
mawy תכלת
sary צהוב
ýaşyl ירוק
goňur חום
mämişi כתום
syýa gök סגול
Türkmen-iwrit gepleşik kitaby - kesel מחלה
Meniň ... agyrýar כואב לי ...
başym / iҫim / dişim ראש / גרון / בטן / שן
aýagym / elim / bilim רגל / יד / גב
Meniň temperaturam ýokary יש לי חום גבוה
Lukmany ҫagyryň קרוא לרופא


 • Türkmen-rus gepleşik kitaby
 • Türkmen-bolgar gepleşik kitaby
 • Türkmen-ispan gepleşik kitaby
 • Türkmen-daniýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-iňlis gepleşik kitaby
 • Türkmen-italiýan gepleşik kitaby
 • Türkmen-gazak gepleşik kitaby
 • Türkmen-litwa gepleşik kitaby
 • Türkmen-nemes gepleşik kitaby
 • Türkmen-norweg gepleşik kitaby
 • Türkmen-polýak gepleşik kitaby
 • Türkmen-portugal gepleşik kitaby
 • Türkmen-fin gepleşik kitaby
 • Türkmen-fransuz gepleşik kitaby
 • Türkmen-ҫeh gepleşik kitaby
 • Türkmen-belorus gepleşik kitaby
 • Türkmen-grek gepleşik kitaby
 • Türkmen-gürji gepleşik kitaby
 • Türkmen-koreý gepleşik kitaby
 • Türkmen-ýapon gepleşik kitaby
 • Türkmen-rumyn gepleşik kitaby
 • Türkmen-serb gepleşik kitaby
 • Türkmen-türk gepleşik kitaby
 • Türkmen-ukrain gepleşik kitaby
 • Türkmen-hindi gepleşik kitaby
 • Türkmen-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Türkmen-wenger gepleşik kitaby
 • Türkmen-arab gepleşik kitaby
 • Türkmen-golland gepleşik kitaby
 • Türkmen-hytaý gepleşik kitaby
 • Türkmen-afrikaans gepleşik kitaby
 • Türkmen-şwed gepleşik kitaby
 • Türkmen-mongol gepleşik kitaby
 • Türkmen-iwrit gepleşik kitaby
 • Türkmen-farsi gepleşik kitaby
 • Türkmen-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Türkmen-täjik gepleşik kitaby
 • Türkmen-özbek gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowen gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-slowak gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Türkmen-horwat gepleşik kitaby
 • Türkmen- gepleşik kitaby
 • Türkmen-eston gepleşik kitaby

 • Iwrit-rus gepleşik kitaby
 • Iwrit-bolgar gepleşik kitaby
 • Iwrit-ispan gepleşik kitaby
 • Iwrit-daniýa gepleşik kitaby
 • Iwrit-iňlis gepleşik kitaby
 • Iwrit-italiýan gepleşik kitaby
 • Iwrit-gazak gepleşik kitaby
 • Iwrit-litwa gepleşik kitaby
 • Iwrit-nemes gepleşik kitaby
 • Iwrit-norweg gepleşik kitaby
 • Iwrit-polýak gepleşik kitaby
 • Iwrit-portugal gepleşik kitaby
 • Iwrit-fin gepleşik kitaby
 • Iwrit-fransuz gepleşik kitaby
 • Iwrit-ҫeh gepleşik kitaby
 • Iwrit-belorus gepleşik kitaby
 • Iwrit-grek gepleşik kitaby
 • Iwrit-gürji gepleşik kitaby
 • Iwrit-koreý gepleşik kitaby
 • Iwrit-ýapon gepleşik kitaby
 • Iwrit-rumyn gepleşik kitaby
 • Iwrit-serb gepleşik kitaby
 • Iwrit-türk gepleşik kitaby
 • Iwrit-ukrain gepleşik kitaby
 • Iwrit-hindi gepleşik kitaby
 • Iwrit-wiýetnam gepleşik kitaby
 • Iwrit-wenger gepleşik kitaby
 • Iwrit-arab gepleşik kitaby
 • Iwrit-golland gepleşik kitaby
 • Iwrit-hytaý gepleşik kitaby
 • Iwrit-afrikaans gepleşik kitaby
 • Iwrit-şwed gepleşik kitaby
 • Iwrit-mongol gepleşik kitaby
 • Iwrit-farsi gepleşik kitaby
 • Iwrit-gyrgyz gepleşik kitaby
 • Iwrit-täjik gepleşik kitaby
 • Iwrit-türkmen gepleşik kitaby
 • Iwrit-özbek gepleşik kitaby
 • Iwrit-slowen gepleşik kitaby
 • Iwrit- gepleşik kitaby
 • Iwrit-slowak gepleşik kitaby
 • Iwrit- gepleşik kitaby
 • Iwrit-indoneziýa gepleşik kitaby
 • Iwrit-horwat gepleşik kitaby
 • Iwrit- gepleşik kitaby
 • Iwrit-eston gepleşik kitaby

 • "Türkmen-iwrit gepleşik kitaby" - bu Siziň aragatnaşykdaky ҫaklaňja, amatly we oňaýly kömekҫiňizdir.